blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันพุธ, พฤษภาคม 26, 2553

ข้อตกลงของเรา การใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนส่งความคิดเห็นการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  เพื่อจะจัดทำข้อตกลงของเรา
โดย พิมพ์ชื่อ-นามสกุล  เลขที่ ชั้น ให้ชัดเจน  และข้อตกลงจากสมุดของนักเรียน ตามลำดับข้อ

122 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:11

  ด.ญ.ปลิตา ทนทาน เลขที่่18 ม.2/1
  ข้อตกลงของเรา
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  2.ช่วยกันทำความสะอาดห้องคอม
  3.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  4.ห้ามเล่นเกมส์
  5.ห้ามเล่นแชท
  6.ห้ามพูดกันดังๆ
  7.นำผ้ามาเช็ด หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้า
  8.ห้ามนำน้ำ-อาหารเข้าห้องคอม
  9.ก่อนออกจากห้องต้องปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้ง
  10.ในเวลาเรียนไม่ควรขออนุญาติไปห้องน้ำ
  11.จัดวางรองเท้าให้เป็นที่ก่อนขึ้นห้องคอม
  12.ห้ามขีดเขียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  13.ไม่เปิดปิดคอมตามใจชอบ
  14.ตอนครูพูดห้ามพูดแซง
  15.เวลาเรียนห้ามเล่น

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:15

  ด.ญ.สุวรรณา เหมพลอย
  เลขที่10
  ม.2/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะที่ครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำเเละอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดเครื่องทุกครั้งต้องออกจากโปรเเกรมก่อนทุกครัง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.ส่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบา
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:15

  ด.ญ.รัตนาภรณ์ โนนสีดา
  เลขที่8 ชั้น ม.2/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำและอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกคั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดเครื่องทุกครั้งต้องออกจากโปรแกรมก่อนทุกครั้ง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.ส่งการบ้านก่อนเสียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์ถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้เเป้นพิมพ์ควรกดเบาๆ
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:17

  เด็กหญิงกาญจนา มรกฎ
  ชั้น ม2/1
  1.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องคอม
  2.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  3.ในชั่วโมงเรีนยห้ามเล่นเกมส์
  4.ห้ามขีดขวั่นโต๊ะ
  5.ห้ามทะเลาะกัน
  6.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอม
  7.ถ้าเครื่องคอมมีปัญหาให้แจ้งครู
  8.ถ้าเป็นเวรทำความสะอาดควรช่วยกัน
  9.ถ้าเปิดแอร์ในห้องคอมควรปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย
  10.ถ้าต้องการทำรายงานแล้วปิ้นออกควรขอครู
  11.ถ้าต้องการนำแฟลชไดมาบันทึกข้อมูลควรขอครูก่อน
  12.ควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างทะนุถนอม
  13.ห้ามวิ่งเล่น
  14.ปิดเครื่องคอมก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
  15.ควรส่งงานตรงตามเวลาที่ครูสั่ง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:18

  ชื่อ ด.ญ.ปัทนัญญา ศรีคงทน เลขที่20 ชั้น ม.2/1
  ข้อตกลงของเรา
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่นำขนมเข้าห้อง
  3.ไม่วิ่งเล่นส่งเสียงดังในห้อง
  4.ไม่คุยคณะครูสอน
  5.ช่วยทำความสะอาดทุกอาทิตย์
  6.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  7.ส่งงานตรงเวลา
  8.ดูแลทำความสะอาดเครื่องที่ตนนั่ง
  9.ถ้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาควรบอกครูทันที
  10.ควรเข้าเรียนตรงเวลา
  11.ควรปิดไฟฟ้าทุกครั้งหลังจากเรียนเสร็จ
  12.ไม่ควรเข้าโปรแกรมที่ผิด
  13.ปฏิบัติตามครูสั่ง
  14.ไม่เล่นเกม แชท
  15.ไม่เข้าเว็บลามกหรือภาพลามก

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:18

  ด.ช.ศิริพงศ์ ฟังสันเทียะ
  เลขที่7
  ม.2/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำและอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกคั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดเครื่องทุกครั้งต้องออกจากโปรแกรมก่อนทุกครั้ง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.ส่งการบ้านก่อนเสียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์ถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้เเป้นพิมพ์ควรกดเบาๆ
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:19

  เด็กหญิง จุฑามาศ กิติธรรม เลขที่ 25 ชั้น ม. 2/1
  เด็กหญิง มาริษา วงษ์โคกสูง เลขที่ 24 ชั้น ม. 2/1
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารและน้ำเข้า
  3.ห้ามขโมยสิ่งของในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามเปิดคอมยังไม่สั่ง
  5.ห้ามโดดเรียนในวิชา
  6.ไม่ควรขออนุญาติออกไปนอกห้อง
  7.ห้ามเปิดเพลงและเล่นเกมในคอมพิวเตอร์
  8.ไม่ควรคลิกแป้นพิมพ์และเม้าร์แรงจนเกิดไป
  9.ไม่ควรทิ้งขยะในห้อง
  10.ไม่ควรโหลดคลิปใส่คอมพิวเตอร์ ร.ร
  11.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  12.ห้ามขีดเขียนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  13.เครื่องคอมมีปํัญหาให้รีบแจ้งครู
  14.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  15.ควรถอดถุงเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้อง

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:19

  ด.ญ.พลอยไพลิน กุนอก
  เลขที่11
  ชั้นม.2/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะที่ครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำเเละอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดเครื่องทุกครั้งต้องออกจากโปรเเกรมก่อนทุกครัง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.ส่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบา
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:21

  ด.ช.ณัฐพงษ์ สิทธิ
  เลขที่5
  ม.2/1

  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะที่ครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำเเละอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดเครื่องทุกครั้งต้องออกจากโปรเเกรมก่อนทุกครัง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.ส่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบา
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:23

  ด.ช.ภานุมาศ เย็นวัฒนา เลขที่4 ชั้น ม 2/1
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำและอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดดเครื่องทุกครั้งต้องอออกจากโปรแกรมก่อนทุกครั้ง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.สั่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสัียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบาๆ
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขขิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:25

  ด.ญ.ทิพาพร บุญประจันทร์ เลขที่ 17 ม.2/1
  ข้อตกลงของเรา
  1.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  2.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  3.ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องคอม
  4.ช่วยกันรักษาโต๊ะห้ามขีดเขียน
  5.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้าห้องคอม
  6.ห้ามเปิดคอมก่อนได้รับอนุญาติ
  7.ก่อนมาเรียนควรนำผ้ามาเช็ดโต๊ะและคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  8.ตอนครูพูดห้ามพูดแซง
  9.ห้ามเล่นเกม
  10.ในเวลาเรียนไม่ควรขอไปห้องน้ำ
  11.เวลาเรียนห้ามเล่น
  12.ไม่ปิดคอมตามใจตนเอง
  13.ห้ามเล่นแชท
  14.จัดวางรองเท้าให้เป็นที่ก่อนขึ้นไปห้องคอม
  15.ห้ามเข้าโปรแกรมอื่นก่อนได้รับอนุญาติ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:25

  ด.ช.วัสนีย์ ก้อนเพชร เลขที่3 ชั้น ม 2/1
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำและอาหารขึ้นไปบนห้อง
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ปิดดเครื่องทุกครั้งต้องอออกจากโปรแกรมก่อนทุกครั้ง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
  8.สั่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสัียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบาๆ
  14.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  15.ไม่เอาลิขขิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:28

  ด.ช.ภาณุเดช ขวัญทอง เลขที่ 2 ชั้น›2/1
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามวิ่งเล่นขณะครูสอน
  3.ห้ามนำน้ำและอาหารขึ้นมาให้น้องคอม
  4.ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  5.ต้องออกจากโปรแกรมทุกครั้งก่อนปิดเครื่อง
  6.ตรงต่อเวลาเรียนเสมอ
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  8.สั่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสียงกรี่งดังขึ้น
  9.เครพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.ช่วยกันรักษาความสอาด
  11.ห้ามเข้าโปรแกรมโดยครูไม่ได้สั่ง
  12.ห้ามเล่นเกม
  13.ห้ามเล่นแชท
  14.เวลาเรื่อนห้ามเล่น
  15.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:28

  ด.ญ.ดาราวรรณ เบ้าทอง ชั้น ม.2/1 เลขที่25
  ข้อตกลงของเรา
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์
  3.เมื่อเวลาออกนอกห้องต้องขออนุญาติ
  4.ถ้าส่งสัยอะไรต้องถาม
  5.ห้ามเข้าดูเว็บไซร์ลามก
  6.ต้องส่งงานตามกำหนด
  7.ห้ามวิ่งเล่นในห้องในเวลาที่กำลังสอน
  8.ห้ามเอาแฮนนี่ใด่มาเสียบ
  9.ห้ามเอาคลิปมาลง
  10.ห้ามทำสิ่งที่ครูยังไม่สั่ง
  11.เวลาครูสั่งงานต้องทำตาม
  13.ห้ามแอบเอาขนมไปกินในห้อง
  14.ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดพื่นและคอมพิวเตอร์
  ห้ามเล่นแชดและเกม

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:29

  ด.ญ.ดาวรุ่ง ชาญศิริ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  เลขที่16
  ข้อควรปฎิบัติ
  1.ไม่ควรนำน้ำและอาหารเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  2.ไม่ควรขโมยของในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ไม่ควรส่งเสียงดัง
  4.ไม่ควรฟังเพลงในเวลาเรียน
  5.ไม่ควรเข้าโปรแกรมที่ไร้สาระ
  6.ไม่ควรโหลดคลิปที่ไม่ดี
  7.ไม่ควรเล่นในเวลาเรียน
  8.ไม่ควรทิ้งขยะลงบนพื้นห้องคอมพิวเตอร์
  9.ควรรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน
  10.ทิ้งขยะให้เป็นที่
  11.ควรเข้าโปรแกรมที่มีประโยชน์และมีสาระต่อตนเอง
  12.ควรมีมารยาทในการเรียนและการฟัง
  13.ควรนับถือครูบาอาจารย์ที่สอนเรา
  14.ควรรับคำสั่งของครูทุกท่าน
  15.ควรปฎิบัติตามกฎของห้องคอมพิวเตอร์

  ด.ญ.ทัดติยา เทียนสันเทียะ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  เลขที่14
  1.พูดคุยกันเบาๆ
  2.ไม่นำอาหารเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  3.ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
  4.ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควรปรึกษาคุณครูทุกครั้ง
  5.ห้ามวิ่งเล่นบนอาคาร
  6.ห้ามขีดเขียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  7.อย่าส่งเสียงดัง
  8.ถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบก่อนขึ้นห้องคอม
  9.ไม่ทิ้ขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามเล่นเกมส์
  11.ช่วยกันดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
  12.ไม่ควรขออนุญาติไปเข้าห้องน้ำนาน5นาที
  13.ก่อนออกจากห้องควรปิดไฟทุกครั้ง
  14.ไม่เล่นขณะเรียนอยู่
  15.ไม่เปิดปิดคอมพิวเตอร์ตามใจชอบ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:30

  ชื่อ ด.ญ.รวินันท์ นามมนตรี เลขที่ 19 ชั้นม. 2/1 ขอตกลงของเรา
  1.ไม่คุยขณะครูสอน
  2.เคารพกฎของห้อง
  3.ห้ามเข้าสื่อลามก
  4.ห้ามขีดเขียนโต๊ะ
  5.ถ้าคอมมีปัญหาให้บอกครู
  6.ดูแลทำความสะอาดคอมที่ตนเองนั่ง
  7.ส่งงานตรงเวลาทุกครั้ง
  8.เข้าเรียนตรงเวลา
  9.ไม่เข้าไปใช้โปรแกรมที่ผิด
  10.ทำความสะอาดห้องคอมทุกครั้ง
  11.ถอดถุงเท้าทุกครั้งที่เข้าห้องคอมพิวเตอร์ล
  12.ไม่เล่นในเวลาเรียน
  13.ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกเรียน
  14.ไม่นำอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอรื
  15.ไม่ส่งเสียงดัง

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:32

  ด.ช.กฤษฎา จำปาทอง
  เลขที่่ 6 ชั้น ม.2/1
  1.ห้ามขีดเขียนคอมพิเตอร์
  2.ห้ามเข้าสื่อลามกเเละเล่นเกม
  3.เชื่อฟังคุณคูรผู้สอน
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  5.ห้ามนำน้ำเเละอาหารเข้าห้อง
  6.ตรงต่อเวลาเรียน
  7.เคารพกฏในห้อง
  8.ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
  9.ส่งการบ้านก่อนเสียงกริ่งดัง
  10.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  11.ห้ามเล่นแชต
  12.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  13.ห้ามส่งเสียงดัง
  14.ห้ามเปิดคอมก่อนได้รับอนุญาต
  15.ห้ามใช้นิ้วจี้หน้าจอคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:32

  ด.ญ.สุกัลยา ธนทรัพย์กิจกุล เลขที่12 ชั้น ม.2/1
  ข้อตกลงของเรา
  1.ไม่เล่นเกมหรือแชท
  2.ไม่เปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ปฏิบัติตามครูสั่ง
  4.ไม่ส่งเสียงดัง
  5.ไม่นำน้ำและอาหารเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  6.ไม่วิ่งเล่นในห้อง
  7.ควรเข้าเรียนตรงเวลา
  8.ไม่ขีดเขียนตามโต๊ะคอมพิวเตอร์
  9.ดูแลทำความสะอาดเครื่องที่ตนเองนั่ง
  10.ไม่เปิดเว็บลามก
  11.ควรเล่นคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
  12.ควรปิดเครื่องทุกครั้งที่ใช้เสร็จ
  13.เวลาเข้าห้องมาควรปิดประตูทุกครั้ง
  14.ไม่คุยขณะที่ครูสอน
  15.ถอดถุงเท้าทุกครั้งที่เข้าห้อง

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:33

  ด.ญ.สุนิสา บุญหล่อ ม.2/1
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่นำนํ้าและขนมเข้าไปในห้องคอม
  3.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  4.ช่วยกันทำความสะอาด
  5.ให้นั่งตามเลขที่
  6.ควรถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  7.ควรส่งสมุด
  8.ควรทำความสะอาด5นาทีก่อนแล้วค่อยลงชื่อ
  9.ไม่พูดหรือคุยกันขณะครูสอน
  10.ครุสั่งงานต้องทำส่งทุกครั้ง
  11.เวลาออกจากห้องคอมต้องปิดพัดลม
  12.ควรปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อทำงานเสร็จ
  13.ไม่เข้าโปรแกรมลามก
  14.ไม่ควรนำคลิปหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ดีลงในคอมพิวเตอร์
  15.เข้าเรียนช้าถือว่าขาดเรียน

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:33

  เด็กหญิงจริยา บุญยั้ง เลขที่13 ม.2/1
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ตั้งใจฟังขณะที่ครูสอน
  3.ไม่ขีดเขียนตามโต๊ะคอมพิวเตอร์
  4.ส่งงานตรงเวลาตามที่ครูสั่ง
  5.เข้าเรียนตรงเวลา
  6.ช่วยกันดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
  7.ถอดถุงเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  8. ปฎิบัติตามกฏที่ครูตั้งไว้
  9.ไม่เล่นเกมส์หรือแชท
  10.เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาควรแจ้งครูทันที
  11.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  12.ปิดคอมพิวเตอร์โดยถูกวิธ๊
  13.ไม่นำขนมหรือนำหรือขนมเข้ามาในห้อง
  14.ไม่เข้าเว็บลามกหรือภาพลามกต่างต่าง
  15.ปิดไฟหรือพัดลมทุกกครั้งเมื่อออกจากห้อง

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:36

  เด็กหญิง จุฑามาศ กิติธรรม เลขที่ 25 ชั้น ม.2/1
  1.ห้าส่งเสียงดัง
  2.ห้ามกินขนมในห้อง
  3.ไม่ควรคลิกเม้าและแป้นพิมพ์แรงจนเกินไป
  4.ห้ามโดดเรียนในวิชา
  5.ไม่ควรทิ้งขยะในห้อง
  6.ห้ามนำสื่อลามก
  7.ไม่ขีดเขียนโต๊ะ
  8.ห้ามเปิดเพลงและเล่นเกม
  9.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  10.ควรรัษาความสะอาด
  11.ห้ามขโมยของ
  12.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  13.เข้าเรียนช้าถือว่าขาดเรียน
  14.ห้ามเล่นแชท
  15.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:39

  ด.ญ.หทัยชนก ชนะกุล เลขที่26 ม.2/1
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้องคอม
  3.ไม่เล่นขณะเรียนอยุู่
  4.ไม่ควรเปิดคอมโดยที่ครูไม่ได้สั่ง
  5.ไม่เเซงครูเมื่อครูกำลังพูดอยู่
  6.ถ้าเครื่องคอมมีปัญหาควรบอกครูทันที่
  7.ไม่เปิดปิดตามใจชอบ
  8.ช่วยกันดูแลความสะอาด
  9.ห้ามวิ่งเล่นบนอาคาร
  10.ห้ามขีดเขียนอุปกรคอมพิวเตอร์
  11.ถอดรองเท้าถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  12.ไม่ทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  13.ในเวลาเรียนไม่ควรไปห้องน้ำ
  14.ช่วยกันรักษาคอมพิวเตอร์
  15.ไม่เปิดปิดตามใจชอบ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:41

  เด็กหญิงพรพิมล กล้าหาญ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 21
  ข้อตกลงของห้อง
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ก่อนใช้และหลังใช้คอมพิวเตอร์ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  3.เคารพและเชื่อฟังครูผู้สอน
  4.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  7.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  8.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเสมอ
  9.ช่วยกันรักษาสิ่งของในห้องไม่ให้ชำรุดหรือหายไป
  10.ห้ามเขียนตัวอักษรลงบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  11.ไม่เล่นโทรศัพท์ในห้องคอมพิวเตอร์
  12.ส่งงานให้ตรงเวลาทุกครั้ง
  13.ถ้าเปิดแอร์ควรปิดหน้าต่างให้เรียบร้อย
  14.ห้ามลากเก้าอี้
  15.ถ้าต้องการทำรายงานแล้วปิ้นออกควรขออนุญาตครูก่อน

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 11:44

  ด.ญ.ธนพร ชื่นเอี่ยม เลขที่ 28 ชั้น ม.2/1
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2.กรุณาอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ไม่ขีดเขียนดโต๊ะหรือเก้าอี้คอมพิวเตอร์
  4.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  5.กรุณาถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  6.เวลาเคื่รองคอมเป็นอะไรกรุณาบอกครูทันที
  7.ไม่ควรเปิดเคื่รองก่อนที่ครูไม่ได้ส่ง
  8.ถ้าไม่รู้อะไรควรเดินไปถ้าครู
  9.ห้ามนำน้ำและอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามเคาะโต๊ะ
  11.ห้ามลากเก้าอี้
  12.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14.ส่งงานให้ตรงเวลา
  15.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:21

  ด.ญ. อรทัย นวลละออง เลขที่ 16 ม.2/2
  1.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย
  2.เวลาเคื่รองคอมเป็นอะไรกรุณาบอกครูทันที
  3.ไม่ควรเปิดเคื่รองก่อนที่ครูไม่ได้ส่ง
  4.ถ้าไม่รู้อะไรควรเดินไปถ้าครู
  5.ห้ามนำน้ำและอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ถ้าเครื่องคอมมีปัญหาควรบอกครูทันที่
  7.ไม่เปิดปิดตามใจชอบ
  8.ช่วยกันดูแลความสะอาด
  9.ห้ามวิ่งเล่นบนอาคาร
  10.ห้ามขีดเขียนอุปกรคอมพิวเตอร์
  11.ถอดรองเท้าถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  12.ไม่ทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  13.ในเวลาเรียนไม่ควรไปห้องน้ำ
  14.ช่วยกันรักษาคอมพิวเตอร์
  15.ไม่เปิดปิดตามใจชอบ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:22

  ด.ญ.สิริลักษณ์ ศรีเดช เลขที่ 18 ชั้นม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามขีดเขียนคอมพิเตอร์
  2.ห้ามเข้าสื่อลามกเเละเล่นเกม
  3.เชื่อฟังคุณคูรผู้สอน
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  5.ห้ามนำน้ำเเละอาหารเข้าห้อง
  6.ห้ามเคาะโต๊ะ
  7.ถอดถุงเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  8. ปฎิบัติตามกฏที่ครูตั้งไว้
  9.ไม่เล่นเกมส์หรือแชท
  10.เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาควรแจ้งครูทันที
  11.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  12.ส่งงานให้ตรงเวลาทุกครั้ง
  13.ถ้าเปิดแอร์ควรปิดหน้าต่างให้เรียบร้อย
  14.ห้ามลากเก้าอี้
  15.ถ้าต้องการทำรายงานแล้วปิ้นออกควรขออนุญาตครูก่อน

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:23

  ด.ญ.จิราพร เภาโพธิ์ เลขที่ 28 ม. 2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  3.ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  4.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  5.ใช้แป้นพิมพ์ควรกดเบาๆไม่ควรกดแรง
  6.ปิด เปิด คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธิ
  7.ห้ามเข้าสื่อลามกอานาจาน
  8.ไม่ควรใช้ลิขวิดในห้องคอมพิวเตอร์
  9.ไม่ใช่ปากกาขีดเขียนด๊ะคอมพิวเตอร์
  10.ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  11.ห้ามนำ นำ และอาหาร เข้าห้องคอมพิวเตอร์
  12.เก็บอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
  13.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  14.ปิดไฟ และพัดลม ทุกครั้งก่อนออกจากห้องคอมพิงเตอร์
  15.เชื่อฟังคุณครูสอน

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:24

  ด.ญ.สุชาดา ลือชัย เลขที่ 15 ม.2/2
  1.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย
  2.ไม่นำขนมเข้าห้อง
  3.ไม่วิ่งเล่นส่งเสียงดังในห้อง
  4.ไม่คุยคณะครูสอน
  5.ช่วยทำความสะอาดทุกอาทิตย์
  6.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  7.นำผ้ามาเช็ด หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้า
  8.ห้ามนำน้ำ-อาหารเข้าห้องคอม
  9.ก่อนออกจากห้องต้องปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้ง
  10.ในเวลาเรียนไม่ควรขออนุญาติไปห้องน้ำ
  11.จัดวางรองเท้าให้เป็นที่ก่อนขึ้นห้องคอม
  12.ห้ามขีดเขียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  13.ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกเรียน
  14.ไม่นำอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอรื
  15.ไม่ส่งเสียงดัง

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:25

  เด็กหญิง นริศรา ชวดสุวรรณ
  ม 2/2 เลขที่ 23
  ข้อตกลงของห้อง
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ก่อนใช้และหลังใช้คอมพิวเตอร์ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  3.เคารพและเชื่อฟังครูผู้สอน
  4.ห้ามเคาะโต๊ะ
  5.ห้ามลากเก้าอี้
  6.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  7.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  8.ส่งงานให้ตรงเวลา
  9.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  10.ไม่เอาลิขวิดเขียนโต๊ะ
  11.ห้ามเข้าสื่อลามกอนาจาร
  12.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  13.ห้ามเล่นเกมส์
  14.ห้ามเล่นแชท
  15.ถ้าไม่รู้อะไรควรเดินไปถ้าครู

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:25

  ด.ช.ปรีชา อินโนนพะเนาว์ เลขที่ 5 ชั้น ม2/2
  ข้อตกลงของห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้อง
  2.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  3.ไม่ใช้นำยาลบคำผิด
  4.ไม่ใช้อุปกรณ์ก่อนได้รับอนุยาต
  5.ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
  6.ไม่ถอดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุยาต
  7.ไม่วิ่งเล่นกันในห้อง
  8.ขออนุยาตก่อนใช้ห้องคอม
  9.ไม่ควรเข้าเวบอื่นที่ไม่อยู่ในการสอน
  10.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องทุกครั่ง
  11.ควรนำสมุดมาทุกครั่งที่เรียน
  12.เมื่อใช้คอมเสร็จควรปิดเครื่องและยกเก้าอี้เข้าที่ไห้เป็นระเบียบ
  ทุกครั่ง
  13.ควรเข้าเรียนไม่เกิน10นาที
  14.ไม่ค้นโต๊ะครูก่อนได้รับอนุยาต
  15.ช่วยกันรักษาความสะอาด

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:28

  ด.ญ.จันจิรา คงถาวร เลขที่ 19 ม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2.กรุณาอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ไม่ขีดเขียนดโต๊ะหรือเก้าอี้คอมพิวเตอร์
  4.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  5.กรุณาถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  6.เวลาเคื่รองคอมเป็นอะไรกรุณาบอกครูทันที
  7.ไม่ควรเปิดเคื่รองก่อนที่ครูไม่ได้ส่ง
  8.ถ้าไม่รู้อะไรควรเดินไปถ้าครู
  9.ห้ามนำน้ำและอาหารมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามเคาะโต๊ะ
  11.ห้ามลากเก้าอี้
  12.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14.ส่งงานให้ตรงเวลา
  15.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:29

  ด.ญ.ฐิติกาญจน์ กาญจนกุล เลขที่ 20 ชั้น ม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  2.ช่วยกันทำความสะอาดห้องคอม
  3.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอม
  4.ห้ามเล่นเกมส์
  5.ห้ามเล่นแชท
  6.ห้ามพูดกันดังๆ
  7.นำผ้ามาเช็ด หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้า
  8.ห้ามนำน้ำ-อาหารเข้าห้องคอม
  9.ก่อนออกจากห้องต้องปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้ง
  10.ในเวลาเรียนไม่ควรขออนุญาติไปห้องน้ำ
  11.จัดวางรองเท้าให้เป็นที่ก่อนขึ้นห้องคอม
  12.ห้ามขีดเขียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  13.ไม่เปิดปิดคอมตามใจชอบ
  14.ตอนครูพูดห้ามพูดแซง
  15.เวลาเรียนห้ามเล่น

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:29

  ด.ญ. รุ่งอรุณ เลิศเเละ เลขที่ 25 ชั้น ม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลาเรียน
  3.ถอดถุงเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  4.ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทนุถถนอม
  5.ไม่เล่นเกมในอินเตอร์เน็ต
  6.ไม่ดูคลิปและภาพเคลื่อนไหว
  7.ไม่ทำความสกปรกในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ตั้งใจฟังเวลาครูสอน
  9.ปิดพัดลมทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  10.ควรระมัดระวังในการเล่นคอมพิวเตอร์
  11.ไม่เล่นในเวลาเรียน
  12.ควรเลื่อนเก้าอี้เข้าที่ก่อนออกจากห้อง
  13.เเช็คคอมก่อนใช้งาน
  14.เปิดโปรแกรมให้ถูกวิธี
  15.ปิดโปรเเกรมให้ถูกวิธี

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:29

  ด.ญ.อุไรพร สีลานาม เลขที่ 17 ชั้น ม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้องคอม
  3.ไม่เล่นขณะเรียนอยุู่
  4.ไม่ควรเปิดคอมโดยที่ครูไม่ได้สั่ง
  5.ไม่เเซงครูเมื่อครูกำลังพูดอยู่
  6.ถ้าเครื่องคอมมีปัญหาควรบอกครูทันที่
  7.ไม่เปิดปิดตามใจชอบ
  8.สั่งการบ้านทุกครั้งก่อนเสัียงกริ่งดังขึ้น
  9.เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  10.เคารพกฎของห้อง
  11.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  12.แบ่งให้คนอื่นใช้ด้วย
  13.ถ้าเปิดแอร์ควรปิดหน้าต่างให้เรียบร้อย
  14.ห้ามลากเก้าอี้
  15.ถ้าต้องการทำรายงานแล้วปิ้นออกควรขออนุญาตครูก่อน

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:29

  ด.ช. บรรณวิทิต นามรัตน์
  ด.ช. สมานมิตร เดือนสุข
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2.กรุณาอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ไม่ขีดเขียนดโต๊ะหรือเก้าอี้คอมพิวเตอร์
  4.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  7.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  10.ห้ามเคาะโต๊ะ
  11.ห้ามลากเก้าอี้
  12.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14.ส่งงานให้ตรงเวลา
  15.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:31

  ด.ช.จักรกฤษณ์ แก้วปู่ ชั้น ม.2/2 เลขที่11
  ด.ช.นคร สลับแก้ว ชั้นม.2/2 เลขที่10
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2.กรุณาอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  4.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  5.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเสมอ
  6.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  7.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  9.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  10.ห้ามเคาะโต๊ะ
  11.ห้ามลากเก้าอี้
  12.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14.ส่งงานให้ตรงเวลา
  15.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:31

  เด็กหญิงแพรวพรรณ เหมือนประเสริฐ
  ชั้น ม.2/2 เลขที่ 22
  1.ห้ามขีดเขียนคอมพิเตอร์
  2.ห้ามเข้าสื่อลามกเเละเล่นเกม
  3.เคารพและเชื่อฟังครูผู้สอน
  4.ห้ามเคาะโต๊ะ
  5.ห้ามลากเก้าอี้
  6.ปิด เปิด คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธิ
  7.ห้ามเข้าสื่อลามกอานาจาน
  8.ไม่ควรใช้ลิขวิดในห้องคอมพิวเตอร์
  9.ก่อนออกจากห้องต้องปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้ง
  10.ในเวลาเรียนไม่ควรขออนุญาติไปห้องน้ำ
  11.จัดวางรองเท้าให้เป็นที่ก่อนขึ้นห้องคอม
  12.ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
  13.ห้ามนำน้ำ-อาหารเข้าห้องคอม
  14.ห้ามเล่นแชท
  15.ถ้าไม่รู้อะไรควรเดินไปถ้าครู

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:32

  ด.ช.ธีรศักดิ์ เซ็นปัก เลขที่ 6 ชั้น ม .2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอทพิวเตอร์
  2.กรุราอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ไม่เล่นขณะเรียนอยุู่
  4.ไม่ควรเปิดคอมโดยที่ครูไม่ได้สั่ง
  5.ไม่เเซงครูเมื่อครูกำลังพูดอยู่
  6.ถ้าเครื่องคอมมีปัญหาควรบอกครูทันที่
  7.ไม่เปิดปิดตามใจชอบ
  8.ช่วยกันดูแลความสะอาด
  9.ห้ามวิ่งเล่นบนอาคาร
  10.เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาควรแจ้งครูทันที
  11.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  12.ปิดคอมพิวเตอร์โดยถูกวิธ๊
  13.ไม่นำขนมหรือนำหรือขนมเข้ามาในห้อง
  14.ไม่เข้าเว็บลามกหรือภาพลามกต่างต่าง
  15.ปิดไฟหรือพัดลมทุกกครั้งเมื่อออกจากห้อง

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:33

  ด.ญ.อนิสรา ปิดทองคำ เลขที่14 ม.2/2
  ข้อตกลงของห้องคอม
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  2.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องเรียน
  3.ห้ามพูดคุยกันเสียงดัง
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียน
  5.ถอดถุงเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน
  6.ห้ามเคาะโต๊ะ
  7.ห้ามลากเก้าอี้
  8.ส่งงานให้ตรงเวลา
  9.ปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  10.ห้ามเล่นเกมส์เวลาครูสอน
  11.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณครูตั้งไว้
  12.ใช้แป้นพิมพ์เบาๆ
  13.ห้ามเข้าสื่ออานาจาร
  14.เก็บอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
  15.อย่าเปิดคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาติ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:40

  ด.ญกนกวรรณ ดาราษฎร์ เลขที่ 27 ม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้อง
  2.ห้ามเล่นในขณะใช้คอมพิวเตอร์
  3.ไม่ส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ไม่ฉีกกระดาษเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามเล่นเกม
  6.ไมหยอกล้อกันขณะครูกำลังสอน
  7.ปิดคอมหลังใช้เสร็จแล้ว
  8.ห้ามเปลี่นแปล่งหรือเลื่อนย้ายสิ่งของเอง
  9.หลังจากใช้เสร็จเลี่อนเก้าอี้เก้บให้เรียบร้อย
  10.เช็กคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน
  11.ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง
  12.ห้ามเล่นบนโต๊ะครู
  13.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  14.ทำความสะอาดปัดฝุ่นก่อนใช้งาน
  15.ปิดพัดลมก่อนออกจากห้อง

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:41

  ด.ช.ศักรินทร์ ดวงกำเหนิด เลขที่ 9 ชั้น ม.2/2
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2.กรุราอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ไม่เล่นขณะเรียนอยู่
  4.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  5.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเสมอ
  6.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  7.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  9.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  10.ห้ามเคาะโต๊ะ
  11.ห้ามลากเก้าอี้
  12.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14.ส่งงานให้ตรงเวลา
  15.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:42

  ด.ช.สรศักดิ์ ศีรบรรเทา เลขที่4 ม.2/2
  1ไม่นําอาหารเข้ามากินในห้อง
  2ไมี่ส่งเสียงดังรบกวรนผู้อื่น
  3ไม่ใช่น้ำยาลบคำผิด
  4ไม่ใช้อุปกรก่อนได้รับอนุยาต
  5ส่งงานตรงเวลา
  6ปิดคอมก่อนออกจากห้อง
  7ห้ามเล่นเกมระหว่างครุสอน
  8ส่งงานไห้ตรงเวลา
  9ปิดไฟก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
  10.ถอดถุงเท้าทุกครั้ง
  11.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  12.ไม่ทิ้งขยะในห้อง
  13.ไม่เปิดปิดคอมตามใจชอบ
  14.ห้ามเคราะโต๊ะ
  15.ไม่คุยขณะครูสอน

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:42

  เกรียงศักดิ์ ดีนวลพะเนาว์ เลขที่ 3ชั้นม.2/2
  ขอ้ตกลงของเรา
  1 ห้ามทำรายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2 กรุณาอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียดัง
  3 ไม่ขีดเขียนบนโตีะคอมพิวเตอร์
  4 ช้วยกันรักษาความสะอาด
  5 กรุณาทอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  6 เวลาเครื้องคอมเป้นอะไรกรุณาบอกครูทันที
  7 ไม่ควรเปิดเครื้องก่อนครุสัง
  8 ถ้าไม่รู้อะไรควรเดินไปถามครู
  9 ห้ามนำน้ำและอาหารเขามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  10 ห้ามเคาะโต๊ะ
  11 ห้ามลากเก้าอี้
  12 ปิดเครื้องคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13 ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14 ส่งงานไห้ตรงเวลา
  15 นักเรียนต้องเคราพกดมที่ครูตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:45

  ด.ญใ ณัฐจริน ศรีจันทร์ ม2/2 เลขที่13
  ข้อตกลงของห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดังขระท่ครูสอน
  2.ทำความสะอาดคอมก่อนใช้
  3.ส่งงานให้ตรงเวลาทั้งครั้ง
  4.ห้ามวิ่งเล่น
  5.ไม่เปิดปิดตามใจ
  6.ห้ามลากเก้าอี้
  7.ห้ามเล่นแชท
  8.ห้ามเข้าสื่ออานาจาร
  9.ห้ามเข้าสื่ออานาจาร
  10.ปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  11.ห้ามเล่นเกมส์เวลาครูสอน
  12.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณครูตั้งไว้
  13.ใช้แป้นพิมพ์เบาๆ
  14.ตอนครูพูดห้ามพูดแซง
  15.เวลาเรียนห้ามเล่น

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:45

  ด.ญ. จุฬาลักษณ์ คำมะลิ เลขที่26ชั่นม.2/2
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ไม่ส่งเสียงดังในห้องคอม
  2.ไม่เล่นเกมส์
  3.ไม่นำอาหารเข้ามาในห้องคอม
  4.เล่นคอมให้เป็นเวลา
  5.ควรถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  6.ไมู่คลิปโป๊
  7.ไม่ควรทำอะไรกันในห้องคอม
  8.ไม่ทำความสกปกในห้องคอม
  9.ควรตั้งใจฟังเวลาครูสอน
  10.ปิดพัดลมก่อนออกจากห้อง
  11.ห้ามเล่นตรงบริเวรโต๊ะครู
  12.ควรเลื่อนเก้าอี้เมื่อใช้เสร็จแล้ว
  13.ควรระมัดระวังในการเล่นคอม
  14.เช็กคอมก่อนใช้งาน
  15.ควรมาเรียนให้ตรงเวลา

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2553 14:59

  ด.ช. ไชยพร เพชรคง เลขที่ 1 ม. 2/2
  ข้อตกลงในห้อง
  1 ห้ามนำอาหารมากินในห้อง
  2 ห้ามส่งเสียงดังในห้อง
  3 ควรปิดไฟก่อนออกจากห้อง
  4 ห้ามมขีดเขียนตามห้อง
  5 ไม่ควรเปิดเครื่องก่อนออกจากห้อง
  6 ปรึกษาหรือคุยกันเบาเบา
  7 ห้ามทำในสิ่งที่ครูไม่ได้สั่ง
  8 ควรรักษาความสะอาดของห้อง
  9 ควรรักษาเครื่องมือของห้อง
  10 ไม่วิ่งเล่นในห้อง
  11 กรุณาถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  12 ไม่ควรเสียบสายไฟโดยไม่ถามครู
  13 ปิดเครื่องก่อนออกจากห้อง
  14 ไม่ควรกดแป้นแรงแรง
  15 ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:16

  ด.ช.พงศธร สงเสนา ชั้น ม.3/1 เลขที่ 6
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน
  2.ห้ามทาแป้ง
  3.ห้ามส่องกระจก
  4.ห้ามกินน้ำและขนมในห้อง
  5.ห้ามเสียงดัง
  6.ห้ามเล่นเกมส์
  7.ห้ามทำห้องสกปรกเลอะเทอะ
  8.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  9.ทำเวรทุกอาทิตย์
  10.อย่าหยิบของออกจากห้อง
  11.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากห้อง
  12.ห้ามทำโต๊ะเลอะ
  13.ช่ยกันรักษาของในห้อง
  14.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าไปในห้อง
  15.ห้ามวิ่งเล่น

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:19

  ด.ญ ญาณานนท์ ปุ่่มสีดา เลขที่ 15 ชั้น ม.3/1
  ข้อตกลงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารและน้ำเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามเอาอุปกรณ์ออกจากห้องคอมก่อนได้รับอนุญาติ
  4.ห้ามทิ้งขยะในห้อง
  5.ห้ามเปลี่ยนหน้าจอคอมพิเตอร์
  6.ห้ามเข้าเรียนสายเกิน 5 นาที
  7.ห้ามปิดประตูแรง
  8.ห้ามเปิดแอร์เกิน 25 องศา
  9.ห้ามเดินเสียงดัง
  10.พูดคุยกันเบาๆ
  11.ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
  12.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  13.เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
  14.ห้ามขีดเขียนโต๊ะและเก้าอี้
  15.ห้ามเล่นเกมส์

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:23

  ด.ญ.อรนิชา ดนตรี เลขที่ 18 ม.3/1
  ข้อตกลงห้องคอมพิวเตอร์
  1. ห้ามนำน้ำ ขนม และอาหารเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์
  2. ห้ามขีดเขียนโต๊ะ
  3. ต้อง Shut Down ทุกครั้ง เวลาปิดเครื่อง
  4. ห้ามส่งเสียงดัง
  5. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  6. ห้ามเล่นเกมส์ขณะคุณครูสอน
  7. ห้ามใช้ลิควิดเปเปอร์
  8. ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  9. ห้ามนอนหลับในห้องคอม
  10. ห้ามทำความสกปรกให้ห้องคอมพิวเตอร์
  11. ห้ามเล่น Hi5,Facebook,msn ขณะครูสอน
  12. ห้ามดูสื่อลามกในห้องคอม
  13. ต้องมาทำความสะอาดห้องคอมเมื่อถึงเวร
  14. ต้องจัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ
  15. ห้ามดึงผ้าม่านเล่น

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:25

  ด.ช.สมชาย เจริญ เลขที่ 1 ม.3/1
  กฎการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และการปฎิบัติ

  1.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามวิ่งเล่นบนห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามนำอาหารและน้ำขึ้นมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามนำโทรศัพท์ หรือ เครื่องสื่อสารต่างๆมาใช้ในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างถนุถนอม
  6.ห้ามนำดินสอหรือปากามาขีดเขียนบนโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์
  7.ห้ามลากเก้ากี้
  8.ห้ามปิดเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาติจากครู
  9.ห้ามเล่นเกมส์ในห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามดูคลิปวีดีโอในห้องคอมพิวเตอร์
  11.ห้ามนิวมือไปเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์
  12.ควรเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนใช้ทุกครั้ง
  13.ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด
  14.ห้ามนำอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์มาใช้ก่อนได้รับอนุญาติ
  15.ห้ามนำสิ่งของในห้องคอมพิวเตอร์มาใช้ เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ในห้องคอมพิวเตอร์มาใช้ก่อนได้รับอนุญาติ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:25

  ด.ญ.นิภาพร แซ่เจีย เลขที่19 ชั้น ม.3/1
  กฏระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดดัง
  2.ห้ามนำอาหารและน้ำเข้าไปในห้อง
  3.ห้ามใช้คอมพิวเตอร์แบบรุ่นแรง
  4.ห้ามเข้าเว็บที่ครูผุ้สอนไม่ได้สั่ง
  5.ห้ามวิ่นเล่นกันบนอาคาร
  6.นั้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  7.ห้าม เข้าๆ ออกๆ โดยที่ไม่ได้รับอนญาติ
  8.ห้ามเล่นเกมส์ในอินเตอร์เน็ต
  9.ห้ามเล่นเน็ตเกี่ยวกับสื่อลามก
  10.ห้ามเดินเพียนพาน
  11.สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
  12.ห้ามเล่นแชทหรือคุยสด
  13.ห้ามเขียนตัวหนังสือใส่บนโต๊ะคอม
  14.ตั้งใจศึกษาในขณะที่คุณครูสอน
  15.ไม่พูดคาจาหยาบครจย

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:27

  ด.ญ นาตาชา สุริวงษ์ เลขที่ 15 ชั้นม.3/1
  ข้อตกลงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามวิ่งเล่นกันในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามคุยกันในเวลาเรียน
  5.ช่วยกันดูแลคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามทำลายข้าวของในห้อง
  7.ช่วยกันดูแลความสะอาด
  8.ไม่เกรี่ยงกันเวลาทำงาน
  9.ทำตามกฏระเบียบ
  10.ห้ามฝ่าฝืนกฏระเบียบ
  11.ต้องทำตามกฏระเบียบทุกครั้ง
  12.เวรประจำวันแต่ละวันต้องช่วยดูแล
  13.ช่วยกันทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  14.เวรประจำวันต้องช่วยกันทำความสะอาดทุกครั้ง
  15.ชัตดาวเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:27

  ด.ญ กรรณิกา กองหล้า เลขที่ 30

  ข้อตกลงในห้อง
  1. อย่าส่งเสีองดังในห้องคอมพิวเตอร์
  2. ห้ามนำอาหารเขามาในห้องคอมพิวเตอร์
  3. อย่าคุยกันในขณะครุสอน
  4. ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  5. ห้ามเล่นเกมส์
  6. ตั้งใจเรียนในขณะครูสอน
  7. ก่อนออกจากห้องต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอรื
  8. ห้ามเล่นโปรแกรมแชท
  9. ไม่วิ่งเล่นกันในห้องคอมพิวเตอร์
  10. พูดคุยกันเบา ๆ
  11. เวลาครูสอนควรตั้งใจเรียน
  12. เวลาครุสั่งงานอะไรควรทำตามครูบอก
  13. เวลาเราทำงานยังไม่เสร็จเราก็ไม่เสร็จเราก็ไม่ควรเล่นเกมส์
  14. ควรใช้ของอย่างถนุถนอม
  15. ควรคิกเมาส์และพิมคีบอดเบาๆ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:27

  ด.ช.สุริยะ เรืองบุญ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 5
  ข้อตกลงในห้อง
  1.ห้ามนำอาหารกินในห้อง
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามพูดคุยโทรศัพท์
  4.ควรปิดไฟก่อนออกจากห้อง
  5.ห้ามเขียนโต๊ะเรียน
  6.ปรึกษาหรือคุยกันเบาๆ
  7.ห้ามเล่นเกม
  8.ทำเวรทุกวัน
  9.ควรมาเรียนตรงเวลา
  10.เช็คคอมก่อนใช้งาน
  11.ไม่วิ่งเล่นในห้อง
  12.ไม่ควรกดเเป้นเเรง
  13.ควรทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  14.ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  15.ไม่ดูคลิปโป้

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:29

  ด.ช.สมรภูมิ นวลจันทร์ ชั้นม.3/1 เลขที่7
  ข้อตกลงในห้อง
  1 ไม่ใช้คอมไปในทางที่ผิด
  2 ไม่วิ่งเล่นกันในห้อง
  3 ไม่ควรนำน้ำอาหารเข้ามาในห้อง
  4 ไม่ควรทาแป้งส่องกระจกในห้อง
  5 ไม่คุยกันในขณะครูสอน
  6 ไม่คุยโทรศัพท์ในห้อง
  7 ห้ามเข้าออกอยู่บ่อยๆ
  8 ห้ามเล่นเกมส์
  9 ห้ามดูคลิป
  10 ห้ามเล่นแชต
  11 ไม่พูดคำหยาด
  12 สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
  13 ห้ามฟังเพลง
  14 ห้ามเดินเพนพาน
  15 ห้ามส่งเสียงดัง

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:29

  ด.ญ.สิรินทร์ทิพย์ ไชยรัตน์ เลขที่ 25
  ข้อตกลงในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่นํานำน้ำและอาหารเข้าในห้องปฎิบัติบัติการคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามใช้คอมพิวเตอร์แบบรุนแรง
  4.ไม่วิ่งเล่นกันในห้อง
  5.ไม่พูดจาหยาบคลาย
  6.นั่งให้เป้นระเบียบเรียบร้อย
  7.ตั้งใจศึกษาในขณะคุณคูรสอน
  8.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเล่นเกมส์ในอินเตอร์เน็ต
  10.ห้ามเข้าเน็ตเกี่ยวกับสื่อลามก
  11.ห้ามเข้าๆออกๆโดยไม่ได้รับอนุญาติ
  12.ห้ามเดินเพียนพ้าน
  13.สื่อค้นข้อมูลที่ต้องการ
  14.ห้ามเล่นแชทหรื่อคุยสด
  15.เมื่อออกจจากห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์จัดโต๊ะให้เรียบร้อย

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:30

  เด็กหญิง รุ้เพชร โสภา เลขที่ 24 ม.3/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1ห้ามนำขนมหรือนำเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  2ห้ามจัดแต่งทรงผมขณะเรียน
  3ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าห้องคอมพพิวเตอร์
  4ห้ามนอนหลับขณะครูสอน
  5ห้ามเล่นเกมส์ก่อนได้รับอณุญาติ
  6ห้ามดูสื่อต่างๆที่ไม่เหมาะสม
  7ห้ามส่งเสียงดัง
  8ห้ามเล่นโทรศัพท์
  9ห้ามเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอณุญาติ
  10ห้รามนำอุปกรณ์กลับบ้าน
  11ปิดเครื่องทุกครั้งหลังจากใช้งาน
  12ห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอณุญาติ
  13ห้ามหยอกล้อกันขณะอยู่ในห้อง
  14ห้ามลงเพลงในห้องคอมพิวเตอร์
  15ส่งงานให้ตรงเวลา

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:32

  ชื่อ น.ส ภัทรวดี สอดสี เลขที่ 27 ชั้นม.3/1
  ข้อตกลงในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามเล่นกันจนเกิดความเสียหาย
  2.ห้ามเสียงดังในห้อง
  3.ห้ามนำน้ำเข้ามารับประทานในห้อง
  4.ห้านใส่ถุงเท้าเข้ามาในห้อง
  5.ห้ามใช้ปากกาขีดเขียนบนโต๊ะ
  6.ห้ามใช้ลิควิด เปเปอร์ลงบบนโต๊ะ
  7.ปรึกษากันเบาๆ
  8.ไม่ควรกดแป้นแรงๆ
  9.ห้ามเปิดคลิปต่างๆ
  10.ควรมาเรียนให้เป็นตรงเวลา
  11.ส่งงานให้เป็นเวลาทุกครั้ง
  12.ห้ามไม่วิ่งเล่นในห้องขณะเรียน
  13.ปิดไฟก่อนออกจากห้อง
  14.ใช้คอมให้ถูกวิธี
  15.ออกจากโปรแกรมแล้วปิดเครื่องให้ถูกวิธี

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:32

  ด.ญ.กรมณี รัตนะยา ชั้น ม 3/1 เลขที่ 16
  ข้อตกลงในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามเปิดเครื่องก่อนได้รับอนุญาติ
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามนำน้ำเเละอาหารเข้ามา
  4.ห้ามนำถุงเท้าเข้ามาเพราะเหม็น
  5.ห้ามเล่นแซท
  6.ห้ามลงเพลง
  7.ห้ามนำสิ่งของในห้องออกไป
  8.ห้ามปริ้นซ์งานก่อนได้รับอนุญาติ
  9.ห้ามปรับหน้าจอ
  10.ห้ามดูหนังทะลึ่ง
  11.ห้ามเข้าสื่อไม่ดี
  12.ห้ามฟังเพลง
  13.ปิดเครื่องโดยวิธีที่ถูกต้อง
  14.ห้ามนำโทรศัพท์เข้ามาฟังเพลง
  15.ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องคอม

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:33

  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศรีละหาญ เลขที่ 12 ชั้น ม.3/1
  ข้อตกลงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามขีดเขียนบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามจับหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังเวลาครูสอน
  4.ห้ามเล่นในขณะครูสอน
  5.ห้ามนำ น้ำ ขนม หรืออาหารต่างต่างเข้ามากินในห้อง
  6.ห้ามเอาสมุดคอมพิวเตอร์มาปนกับวิชาอื่น
  7.ห้ามขโมยสิ่งของออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  8.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  9.รักษาคอมพิวเตอร์ไม่ให้หายออกจากโรงเรียน
  10.ทำงานส่งครูตามเวลาที่ครูมอบหมายให้
  11.มีใจรักกับงานที่ต้องทำกับวิชาคอมพิวเตอร์
  12.ห้ามเล่นเกมส์ตอนเวลาที่ครูมอบหมายงานให้ทำ
  13.เวลาครูสอนให้ตั้งใจฟัง
  14.ห้ามขีดเขียนอะไรลงในสมุดคอมพิวเตอร์
  15.ห้ามจีบกันในห้องคอมพิวเตอร์หรือเวลาที่ครูสอน

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:34

  วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
  ด.ญ.เพ็ญนภา งามสง่า เลขที่21 ม.3/1
  ข้อตกลงของห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่ทิ้งขยะลงในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามพูดคุยกันเสียงดัง
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์ขณะเรียน
  5.ถอดถุงเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเคาะโต๊ะในขณะเรียนอยู่
  7.ห้ามลากเก้าอี้ในตอนที่ครูสอน
  8.ส่งงานให้ตรงเวลา ไม่สะสมงานให้มาก
  9.ปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
  10.ห้ามเล่นเกมส์เวลาครูสอน
  11.นักเรียนต้องเคารพกฎที่คุณครูตั้งไว้
  12.ใช้แป้นพิมพ์เบาๆ
  13.ห้ามเข้าสื่ออานาจาร
  14.เก็บอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
  15.อย่าเปิดคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาติ

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:37

  ด.ญ.ศิริวัลย์ ทับผล เลขที่ 28 ชั้นม.3/1
  ข้อตกลงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.พูดคุยกันเบาๆ
  3.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้าไปในห้องคอม
  4.ห้ามเล่นเกมส์
  5.ห้ามขีดเขียนโต๊ะและเก้าอี้
  6.ห้ามเปิดโปรแกรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน
  7.เก็บเก้าอี้เข้าที่เดิม
  8.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมทุกครั้ง
  9.ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องคอม
  10.รักษาความสะอาดในห้องคอม
  11.ห้ามเล่นกันเสียงดัง
  12.หัามถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์
  13.ห้ามกดแป้นพิมพ์แรง
  14.ห้ามเคาะหรือทุบเครื่องคอม
  15.ส่งสมุดให้ตรงเวลา

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:37

  ด.ช.ชัยชนะ ฉิมชูใจ ชั้น ม.3/1 เลขที่9
  ข้อตกลงในห้อง
  1.ห้ามนำอาหารมารับประธารในห้องทุกชนิด
  2.ห้ามลากเก้าอี้
  3.ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  4.ห้ามเล่นเกมส์-แชทและคลิบวีดีโอต่างๆ
  5.ห้ามเล่นขณะครูสอน
  6.ห้ามส่งเสียงดังในห้อง
  7.ส่งงานให้ตรงเวลา
  8.ช้วยกันทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  9.ฟังครูอธิบายให้จอก่อนค่อยพูดแซก
  10.ปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน
  11.ห้ามเสียงดัง
  12.ห้ามวิ่งเล่น
  13.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  14.ไม่ทำความสกปกในห้องคอมพิวเตอร์
  15.ควรมาเรียนให้ตรงเวลา

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:37

  ชื่อ น.ส ภัทรวดี สอดสี เลขที่ 27 ชั้นม.3/1
  ข้อตกลงในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามเล่นกันจนเกิดความเสียหาย
  2.ห้ามเสียงดังในห้อง
  3.ห้ามนำน้ำเข้ามารับประทานในห้อง
  4.ห้านใส่ถุงเท้าเข้ามาในห้อง
  5.ห้ามใช้ปากกาขีดเขียนบนโต๊ะ
  6.ห้ามใช้ลิควิด เปเปอร์ขีดเขียนลงบนโต๊ะ
  7.ปรึกษากันเบาๆ
  8.ไม่ควรกดแป้นแรงๆ
  9.ห้ามเปิดคลิปต่างๆ
  10.ควรมาเรียนให้เป็นตรงเวลา
  11.ส่งงานให้เป็นเวลาทุกครั้ง
  12.ห้ามวิ่งเล่นในห้องขณะเรียน
  13.ปิดไฟก่อนออกจากห้อง
  14.ใช้คอมให้ถูกวิธี
  15.ออกจากโปรแกรมแล้วปิดเครื่องให้ถูกวิธี

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:37

  ด.ช กฤษณะ คะลายานนท์ เลขที่ 2 ม.3/1
  กฎในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

  1.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำอาหารมากินในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามขีดเขียนตอมห้องคอมพิวเตอร์
  4.ควรปิดไฟก่อนออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  5.ไม่ควรเปิดเคื่องไว้ก่อนออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามทำสิ่งที่ครูไม่ให้ทำ
  7.ปรึกษาหรือถามกันเบาๆ
  8.ควรรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องคอมพิวเตอร์
  9.ควรรักษาความสะอาดในห้องคอมพิวเตอร์
  10.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  11.ไม่ควรเสียยบสายไฟก่อนที่ครูจะสั่ง
  12.ควรถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  13.ไม่ควรกดแป้นพิมพ์แรงๆๆ
  14.ปิดเครื่องก่อนออกจากห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  15.ห้ามเล่นเกมส์ระหว่างครูพูด

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:39

  ชื่อ ด.ช.สายชล เตชะนอก เลขที่ 3 ชั้นม.3/1
  ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
  1.เปิดคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
  2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด
  3.ไม่นำอาหารเขาในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ไม่เขาเว็บไซอื่นๆ
  6.ไม่เล่นเเชต
  7.ห้ามขีดเขียนโต๊คอมพิวเตอร์
  8.กรุณาถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  9.ไม่เปิดเว็บโป
  10.ห้ามเล่นเกม
  11.ห้ามนำปากกาโต๊
  12.ห้ามเปิดคอมโดยไม่ได้รับอนุญาติ
  13.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอม
  14.ห้ามกดแป้นแรง
  15.ห้ามรากเก้าอี้

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:40

  เด็กหญิง รุ้งเพชร โสภา เลขที่ 24 ม.3/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำขนมหรือนำเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์.
  2.ห้ามจัดแต่งทรงผมขณะเรียน
  3.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าห้องคอมพพิวเตอร์
  4.ห้ามนอนหลับขณะครูสอน
  5.ห้ามเล่นเกมส์ก่อนได้รับอณุญาติ
  6.ห้ามดูสื่อต่างๆที่ไม่เหมาะสม
  7.ห้ามส่งเสียงดัง
  8.ห้ามเล่นโทรศัพท์
  9.ห้ามเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอณุญาติ
  10.ห้รามนำอุปกรณ์กลับบ้าน
  11.ปิดเครื่องทุกครั้งหลังจากใช้งาน
  12.ห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอณุญาติ
  13.ห้ามหยอกล้อกันขณะอยู่ในห้อง
  14.ห้ามลงเพลงในห้องคอมพิวเตอร์
  15.ส่งงานให้ตรงเวลา

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:40

  ด.ญ.ศิริภรณ์ อินทร์บำรุง เลขที่32 ชั้นม.3/1
  กฎการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่คุยกันเสีงดัง
  2.ไม่นำอาหาร-น้ำเข้ามาในห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  3.ไม่คุยกันเวลาครูสอน
  4.ถอดถุงเท้าก่อนข้าห้องทุกครั้งที่เรียนคอมพิวเตอร์
  5.เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ควรเช็ดหน้าจอให้สะอาด
  6.เมื่อใช้งานแล้วปิดเครื่องทุกครั้งหลังเลิกเรียน
  7.หยิบของออกจากที่ก็ควรเก็บไว้ที่เดิม
  8.เมื่อเครื่องคอมพิเตอร์มีปัญหาควรให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องดู
  9.ไม่เล่นโทรศัพท์เวลาเรียน
  10.ไม่เล่นกันเมื่อครูสอนอยู่
  11.เวลามาเรียนทุกครั้งต้องมีสมุดมาด้วย
  12.ไม่นำสิ่งที่ครูไม่อนุญาตเข้ามาในห้องเรียน
  13.ไม่ทำอะไรตามลำเพลอใจโดที่ครูไม่อนุญาต
  14.ไม่เอาของ ของที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ออกมา
  15.ไม่ทำอะไรกับเครื่องคอมก่อที่จะได้รับอนุญาต

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:40

  ด.ญ.รุ่งนภา ภิรมย์ชม ชั้นม.3/1 เลขที่37
  ข้อตกลงในห้องเรียน
  1.ห้ามเล่นเกมส์ในขณะครูสอน
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามเล่นแชท
  4.ห้ามตีหัวหัวคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามกดเป้นแรง
  6.ห้ามกินขนมให้อง
  7.ห้ามขีดโต๊ะ
  8.ห้ามขีดเก้าอี้
  9.ห้ามทำร้ายสิ่งของในห้อง
  10.คุยกันเบาๆ
  11.ห้ามนำน้ำอาหารมากินในห้อง
  12.เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
  13.ห้ามทิ้งขยะใต้คีบอส
  14.ห้ามเล่นกันเสียงดัง
  15.ห้ามคุยกันเสียงดัง

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:42

  เด็กหญิง สุปราณี ทรัพย์เอี่ยม เลขที่ 23 ม.3/1
  ข้อตกลงในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ปิด-เปิด คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
  2.ห้ามเล่นเกมก่อนได้รับอนุญาติ
  3.รักษาความสะอาดช่วยกัน
  4.ไม่ควรนำน้ำและอาหารเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  5.จัดเก็บโต๊ะเก้าอี้ในห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบ
  6.ห้ามคุยกันระหว่างครูสอน
  7.ห้ามฟังเพลงระหว่างครูพูด
  8.ช่วยกันเก็บรักษาของภายในห้องคอมพิวเตอร์
  9.ก่อนยิบจับของภายในห้องขออนุญาติครูก่อน
  10.ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
  11.ควรขออนุญาติก่อนเปิดคอมพิวเตอร์
  12.ห้ามวิ่งเล่นกันภายในห้อง
  13.ไม่ควรดึงสายไฟเล่น
  14.ไม่ควรงัดแงะเครื่องคอมพิวเตอร์
  15.จัดเก็บคอมให้เป็นระเบียบ

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:43

  เด็กหญิง วรินยุพา แท้เที่ยง เลขที่35 ม.3/1
  กฎของคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำอาหารเข้ามาในห้องคอม
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.พูดคุยกับเบา
  4.ห้ามเล่นเกมส์
  5.ส่งสมุดให้ตรงเวลา
  6.ห้ามเปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวในการในการเรียน
  7.ห้ามเคาะหรือทบเครื่องคอมและเก้าอี้
  8.ห้ามขีดเขียนโต๊ะและเก้าอี้
  9.ห้ามกดแป้นพิมพ์แรงๆ
  10.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้ามาในห้องคอม
  11.ห้ามถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์
  12.ห้ามเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์
  13.ห้ามเล่นกันเสียงดัง
  14.ห้ามเสริมสวยในห้องคอม
  15.รักษาความสะอาดในห้องคอม

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:44

  เด็กหญิงอุลัยวัลย์ วรรณบุตร ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามทำในสิ่งที่ครูไม่ได้ให้ทำ
  3.ห้ามนำอาหารมากินในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ไม่วิ่งเล่นบนห้องคอมพิวเตอร์
  5.ควรเข้าเรียนให้ตรงเวลา
  6.ต้องช่วยกันดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  7.ห้ามเล่นเกมส์ในขณะที่ทำงานอยู่
  8.ถอดถุงเท้าทุกครั้งที่เข้าห้องคอมพิวเตอร์
  9.ควรปิดเครื่องทุกครั้งหลังจากที่ไม่ใช้งาน
  10.ควรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่าวถนุถนอม
  11.ควรส่งงานให้ตรงเวลาทุกครั้ง
  12.ห้ามเล่นกันในขณะที่ครูกำลังสอน
  13.เล่นคอมพิวเตอร์ให้เป็นเวลา
  14.ห้ามลากเก้าอี้ไปมาในห้องคอมพิวเตอร์
  15.ช่วยกันรักษาความสะอาด

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:44

  ด.ญ. สุรีย์ภรณ์ สุวรรณรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 17
  ข้อตกลงห้องคอมพิวเตอร์
  1. ดูแลรักษาความสะอาดช่วยกัน
  2. รักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
  3. ห้ามนำขนมเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  4. ช่วยกันทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  5. ห้ามเล่นเกมส์เล่นแชทและห้ามคุยกันเสียงดัง
  6. ห้ามฟังเพลงโทรศัพท์ระหว่างเรียนคอมพิวเตอร์
  7. ห้ามคุยสวนระหว่างครูสอน
  8. ช่วยกันดูแลโต๊ะเก้าอี้อย่างเป็นระเบียบ
  9. ตั้งใจฟังครูสอนเสมอ
  10. ห้ามวิ่งเล่นกันในห้องคอมพิวเตอร์
  11. ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธีทุกครั้ง
  12. ก่อนหยิบจับอะไรควรขออนุญาติครูก่อนทุกครั้ง
  13. ห้ามคุยกันเสียงดัง
  14. ปิด-เปิด คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธีทุกครั้งที่ใช้
  15. จัดคอมพิวเตอร์และโต๊ะให้เป็นระเบียบ

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:46

  ด.ช. อภิเษก หล้าสุด ชั้น ม.3/1 เลขที่ 8
  ข้อตกลงในห้อง
  1 ห้ามนํานํ้าและอาหารเข้าไปในห้อง
  2 ห้ามฟังเพลง
  3 ห้ามดูคลิป
  4 ห้ามหวีผม
  5 ห้ามทาแป้ง
  6 ห้ามส่องกระจก
  7 ห้ามเล่นเกมส์
  8 ห้ามส่งเสียงดัง
  9 ปิดเคืองคอมทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
  10 ห้ามเล่นเเชต
  11 ไม่พูดคำหยาบ
  12 ห้ามฟังเพลง
  13 ห้ามทำโต๊ะเลอะ
  14 ถอดถุงเท้าทุกครั้งที่เข้าห้อง
  15 ทำเวรทุกคร้ง

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:46

  เด็กหญิง ณัฐริดา ลุยนอก เลขที่13 ชั้นม.3/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามนำขนมเข้ามาในห้องคอม
  4.ไม่ควรกดแป้นพิมแรงๆ
  5.ห้ามขีดเขียนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามถอดถุงท้าวในห้องคอมพิวเตอรื
  7.ห้ามเล่นเกมคอมพิวเตอรืระหว่างครูสอน
  8.ห้ามใช้เครื่องมือสือสารในห้องคอมพิวเตอร์
  9.ช่วยกันรักษาคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามขโมยของในห้องคอมพิวเตอร์
  11.ทำตามกฎระเบียบในห้องคอมพิวเตอร์
  12.ควรทำความสะอาดตามที่ครูจัดให้
  13.ควรเช็ดหน้าจอคอมก่อนทุกครั้ง
  14.ห้ามใช้อุปกรณ์ก่อนได้รับอนุญาติ
  15.ชัดดาวทุกครั้งหลังปิดเครื่อง

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:48

  เด็กหญิง อุมาพร มาแก้ว เลขที่ 11 ม.3/1
  ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  2.ช่วยกันรักษาอุปกญ์ที่ใช้
  3.ห้ามนำน้ำและขนมเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ถอดถุงเท้าก้เข้าห้อง
  5.ห้ามส่งเสียงดัง
  6.ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์ควรสอบถามก่อน
  7.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  8.หลังการใช้คอมพิวเตอร์ควรปิดเครื่องให้เรียบร้อย
  9.หลังการนั่งเก้าอี้ควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
  10.ห้ามหยิบหรือถอดอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  11.ห้ามไปยุ่งของครูก่อนได้รับอนุญา
  12.ควรตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอน
  13.ควรส่งงานที่ครูสั่งให้ตรงเวลา
  14.ห้ามนำสมุดวิชาคอมพิวเตอร์ไปปนกับวิชาอื่น
  15.ห้าเล่นกันในขณะที่ครูสอน

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:49

  ด.ญ.กนกวรรณ ยิ่งวงค์ เลขที่33 ชั้นม.3/1
  กฎระเบียบในการใช้คอมพิวเตอร์
  1.ห้ามกินขนนในห้องคอม
  2.ไม่วิ่งเล่นในห้อง
  3.ไม่นำอาหารเข้าในห้องคอม
  4.พูดคุยกันเบาๆ
  5.ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปรึงษาผู้ครบคลุม
  6.ปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งก่อนออกจากห้องคอม
  7.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  8.ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่ครูไม่ได้รับอนุญาติ
  9.ห้ามเล่นเกม
  10.ห้าใส่ถุงเท้าเข้าห้องคอม
  11.ห้ามใช่คอมพิวเตอร์เกิดเหตุ
  12.ห้ามทานอาหารในห้องคอม
  13.ควรส่งงานตรงเวลา
  14.ควรนั่งใหเป็นระเบียบ
  15.ห้ามรบกรวผู้อื่น

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:51

  ด.ญ.ปฐมา หลงมา ชั้น ม.3/1 เลขที่ 36
  ข้อตกลง
  1.ได้รับอนุญาตก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำขนมเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามคุยโทรศัพท์
  4.ห้ามเล่นกันเสียงดัง
  5.ต้องได้รับอนุญาตก่อนเปิดแอร์
  6.ไม่ทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  7.ต้องเชื่อฟังครูผู้สอน
  8.ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเล่นเกมส์
  10.ส่งงานครูให้ตรงเวลา
  11ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  12.ห้ามดูคลิปต่างๆ
  13.นำสมุดมาเรียนทุกครั้ง
  14.ห้ามแต่งตัวในห้องคอมพิวเตอร์
  15.เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จให้นำผ้ามาทำความสะอาดทุกครั้ง

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:51

  ชื่อ ด.ช.อำนาจ เรืองเจริญ เลขที่ 4 ชั้น ม. 3/1
  ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
  1.ห้ามเขียนอะไรลงบนโต๊ะคิมพิวเตอร์
  2.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้ามาในห้องคอมพิเตอร์
  3.ห้ามดู วีดีโอ
  4.ห้ามเล่นเกมส์
  5.ห้ามเขาเว็ปลามกอนาจาร
  6.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  7.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามกดแป้นพิมพ์แรงจนเกินไป
  9.ห้ามรับประทานอารอาหารในห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้ามทะเลาะกันในห้องคอมพิวเตอร์
  11.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  12.ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  13.ห้ามลากเก้าอี้ไปมา
  14.ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาติ
  15.ห้ามเล่นแชต

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:53

  ด.ญ.อนุสธิดา ชนะกุล เลขที่ 26 ชั้น ม.3/1
  ข้อตกลงในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำน้ำและลิขวิดเข้ามาในห้องคอม
  2.เราควรรักษาสิ่งของในห้องคอม
  3.เราควรรักษาความสะอาดห้องคอม
  4.ไม่พูดคำหยาบ
  5.เราควรใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูก
  6.ตั้งใจฟังครูสอน
  7.ไม่คุยเสียงดังเวลาเรียน
  8.เข้าเรียนตรงต่อเวลา
  9.ห้ามนำอุปกรณ์ในห้องคอมมาใช้ก่อนได้รับอนุญาติ
  10.ควรเช็ดหน้าจอก่อนใช้คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
  11.ห้ามเปิดคอมก่อนได้รับอนุญาติ
  12.ควรปิดคอมให้ถูกวิธี
  13.ห้ามวิ่งเล่นบนห้องคอม
  14.ห้ามเดินเข้าเดินออก
  15.ห้ามนำนิ้วมือมาเช็ดหน้าจอคอม

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:54

  ด.ช.วรวิช โตอิ้ม เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำอาหารมาเข้ามาในห้อง
  2.ห้ามเสียงดัง
  3.ห้ามใช้สิ่งของในห้องรุนแรง
  4.ห้ามเล่นเวลาครูสอน
  5.ห้ามเล่นเกมส์ทุกชนิด
  6.ห้ามส่องกระจก
  7.ห้ามหวีผม
  8.ห้ามดูวีดีโอ
  9.ทำเวรทุกอาทิตย์
  10.ห้ามทำห้องสกปก
  11.ปิเครื่องไฟฟ้าหลังใช้งาน
  12.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าห้องคอม
  13.ห้ามของในห้องคอม
  14.ห้ามทาแป้ง
  15.ห้ามวิ่งเล่น

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:56

  ด.ญ.ศิริพร เคนแคน เลขที่31 ชั้นม.3/1
  กฎการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้าไป
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่ครูไม่อนุญาต
  4.ห้าเล่นคอมก่อนที่ครูไม่อนุญาต
  5.ห้ารบกวนผู้อื่น
  6.ควรปิดไฟเมื่อเลิกใช้
  7.ควรถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  8.ครวนั่งให้เป็นระเบียบ
  9.ตั้งใจฟังครูตอนที่ครูสอน
  10.ควรส่งงานตามเวลา
  11.ห้ามเล่นเกม
  12.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าห้อง
  13.ห้ามกดแป้นพิมพ์ดัง
  14.ห้ามทานขนมในห้อง
  15.ควรลงชื่อก่อนเข้าใช้

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:57

  ด.ญ.สิรินทร์ทิพย์ ไชยรัตน์ เลขที่ 25 ชั้น 3/1
  ข้อตกลงในห้องเรียน
  1.ไม่นำน้ำอาหารเฃ้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ห้ามใช้คอมพิวเตอร์แบบรุนแรง
  4.ไม่วิ่งเล่นกันในห้องเรียน
  5.ไม่พูดจาหยาบคาย
  6.นั้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  7.ตั้งใจศึกษาในขณะที่ครูสอน
  8.ถอดถุุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเล่นเกมส์ในอินเตอร์เน็ต
  10.ห่้ามเข้าเน็ตเกี่ยวกับสื่อลามก
  11.ห้ามเข้าๆออกๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ
  12.ห้ามเดินแพนพ่าน
  13.สื่บค้นข้อมูลที่ต้องการ
  14.ห้ามเล่นแชทหรือคุยสด
  15.เมื่อออกจากห้องคอมพิวเตอร์จัดโต๊ะให้เรียบร้อย

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 10:59

  ด.ญ. สายพิร แสงเพ็ชร เลขที่29
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1. ก่อนจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับอนุญาต
  2. ห้ามคุยโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์ในห้องคอมพิวเตอร์
  3. หามเล่นหรือคุยกันเสียงดังในเวลาครูบอก
  4. ห้ามนำนำน้ำหรือขนมทาในห้อง
  5. ต้องมาทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  6. ไม่ทิ้งขยะไว้ในห้องคอมพิวเตอร์
  7. ห้ามเล่นเกมสฺ์ก่อนได้รับอนุญาต
  8. ก่อนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าทุกครั้ง
  9. ห้ามเข้าโปรแกรมอื่นหรือฟังเพลง
  10. เมื่อเข้าเรียนต้องนำสมุดมาเพื่อจดงานที่ครูสั่งด้วย
  11. ต้องเชื่อเวลาครูบอกหรือสั่งและให้ความรู้อยู่
  12. ให้ส่งงานครูตรงตามเวลา
  13. ถ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดปกติให้แจ้งกับครูประจำห้องคอมพิวเตอร์หรือผู้สอนคอมพิวเตอร์
  14. เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จให้นำผ้ามาเช็คหน้าคอมพิวเตอร์
  15. ห้ามแต่งตัวในห้องคอมพิอเตอร์

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 12:11

  ด.ญ.สุดารัตน์ สาลางาม เลขที่ 21 ม.2/2
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1. ก่อนจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับอนุญาต
  2. ห้ามคุยโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์ในห้องคอมพิวเตอร์
  3. หามเล่นหรือคุยกันเสียงดังในเวลาครูบอก
  4. ห้ามนำนำน้ำหรือขนมทาในห้อง
  5. ต้องมาทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  6. ไม่ทิ้งขยะไว้ในห้องคอมพิวเตอร์
  7. ห้ามเล่นเกมสฺ์ก่อนได้รับอนุญาต
  8. ก่อนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าทุกครั้ง
  9. ห้ามเข้าโปรแกรมอื่นหรือฟังเพลง
  10. เมื่อเข้าเรียนต้องนำสมุดมาเพื่อจดงานที่ครูสั่งด้วย
  11. ต้องเชื่อเวลาครูบอกหรือสั่งและให้ความรู้อยู่
  12. ให้ส่งงานครูตรงตามเวลา
  13. ถ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดปกติให้แจ้งกับครูประจำห้องคอมพิวเตอร์หรือผู้สอนคอมพิวเตอร์
  14. เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จให้นำผ้ามาเช็คหน้าคอมพิวเตอร์
  15. ห้ามแต่งตัวในห้องคอมพิอเตอร์

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:54

  ด.ญ.มณีรัตน์ ทำนานอก เลขที่24 ม.2/3
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดังในขณะที่ครูสอนหรือพูดคุย
  2.ห้ามนำน้ำอาหารและน้ำยาลบคำผิดเข้ามาในห้อง
  3.ห้ามลงโปรแกรมต่างๆลงในคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาติ
  4.ห้ามนำวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากห้องโดยมิได้รับอนุญาติ
  5.ห้ามเข้าเน็ตหรือเล่นเกมส์และเข้าสื่อต่างๆ
  6.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือเเกะสติกเกอร์คอมพิวเตอร์
  7.ห้ามกดคีย์บอดร์หรือแป้นพิมแรงเพราะจะทำให็ของส่วนรวมเสียหาย
  8.ขณะที่ครูสั่งงานอยู่ไม่ควรคุยกันข้ามหัวไปมาเพราะจะสื่อถึงนิสัยที่ไม่ดี
  9.ห้ามจับอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องนี้โดยมิได้รับอนุญาติ
  10.ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาควรรีบบอกครูผู้สอน
  11.ก่อนเข้าห้องเรียนควรถอดถุงเท้า
  12.ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
  13.ช่วยกันรักษาความสะอาดทุกครั้ง
  14.ห้ามใช้มือเตะที่หน้าจอเพราะจะทำให้หน้าจอลาย
  15.เวลาจะใช้คอมพิวเตอร์ทุกครั้งควรมีผ้าขนหนูมาไว้เช็ดหน้าจอและเครื่องคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:54

  ด.ช.ธีรวุฒิ เดชนะ เลขที่ 5 ม.2/3
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดังที่ครูสอยอยู่ทุกครั้ง
  2.ห้ามนำน้ำและขนมเข้ามาในห้องคอม
  3.ปิดคอมพิวเตอรืทุกครั้งหลังใช้งาน
  4.ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนครูบอกใช้งาน
  5.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  6.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  7.ห้ามเข้าโปรแกรมอื่นหรือฟังเพลง
  8.ไม่ทิ้งขยะในห้องคอมพิวเตอร์
  9.เวลาครูสั่งงานต้องส่งทุกครั้ง
  10.ห้ามลักขโมยของในห้องคอม
  11.ไม่พูดจายาบคาย
  12.ห้ามเล่นแชต
  13.ไม่ควรดึงสายไฟเล่น
  14.ไม่เล่นดทรสัพท์เวลาเรียน
  15.ปรึกษากันเบาๆ

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:55

  ด.ช. วสุพล คูณหอม เลขที่ 18 ม. 2/3
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  2.ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามนำนำน้ำหรือขนมทาในห้อง
  5.ต้องมาทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
  6.ไม่ทิ้งขยะไว้ในห้องคอมพิวเตอร์
  7. ห้ามเล่นเกมสฺ์ก่อนได้รับอนุญาต
  8. ก่อนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าทุกครั้ง
  9. ห้ามเข้าโปรแกรมอื่นหรือฟังเพลง
  10. เมื่อเข้าเรียนต้องนำสมุดมาเพื่อจดงานที่ครูสั่งด้วย
  11. ต้องเชื่อเวลาครูบอกหรือสั่งและให้ความรู้อยู่
  12. ให้ส่งงานครูตรงตามเวลา
  13. ถ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดปกติให้แจ้งกับครูประจำห้องคอมพิวเตอร์หรือผู้สอนคอมพิวเตอร์
  14. เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จให้นำผ้ามาเช็คหน้าคอมพิวเตอร์
  15. ห้ามตีโต๊หรือเก้าอี้

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:58

  ด.ช.กิตติพุฒ เอี่ยมใจ เลขที่ 9 ม.2/3
  กฎการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  1.ติด่ต่อสอบถามครูผู้รัผิดชอบก่อนใช้งาน
  2.ระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองละเครื่อง
  3.หากมีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บอกครูผู้ดีแล
  4.ช่วยกันรักษาควมสะอาดในห้องละเครื่องคอมพิวเตอร์
  5.แจ้งผู้คุ้มห้องคอมพิวเตอร์เมื่อมีปัญหา(อย่าทำเองโดยไม่ได้รับอณุญา)
  6.ห้ามนำของในคอมพิวเตอร์ออกไปโดยไม่ได้รับอณุญา
  7.ตั้งใจศึกษาในขณะที่ครูสอน
  8.ก่อนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าทุกครั้ง
  9.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  10.เมื่อเข้าเรียนต้องนำสมุดมาเพื่อจดงานที่ครูสั่งด้วย
  11.ต้องเชื่อเวลาครูบอกหรือสั่งและให้ความรู้อยู่
  12.ให้ส่งงานครูตรงตามเวลา
  13.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
  14.ห้ามเสริมสวยในห้องคอม
  15.เมื่อออกจากห้องคอมพิวเตอร์จัดโต๊ะให้เรียบร้อย

  ตอบลบ
 90. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:58

  ด.ช.มงคล มิ่งไธสงค์
  1. ห้ามคุยกัน
  2. ห้ามเสียงดัง
  3. ช่วยกันรักษาความสะอาด
  4. ระมัดระวังการใช้อุปกรไฟฟ้า
  5. ห้ามนำอาหารมารับประทานในห้อง
  6. ห้ามเปิดคอมพิวเตอย์ก่อนได้รับคำสั่งจากครู
  7. ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะคอมพิวเตอย์
  8. ห้ามเล่นเกมส์
  9. ห้ามตีโต๊ะหรือเก้าอี้
  10.เชื่อฟังครูผู้สอน
  11.ห้ามเล่นกันในห้อง
  12.ห้ามนำโทรศัพท์มาเล่นหรือฟังในห้อง
  13.ห้ามกดปุ่มบนหน้าจอคอม
  14.อย่าเอาปากกาจิ้มหน้าจอคอม
  15.ห้ามสวมถุงเท้าเข้าห้องคอม

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:59

  ด.ช.ศักดิพงษ์ ณะมี เลขที่10 ม.2/3
  ข้อตกลงของห้องเรา
  1.ห้ามทำลายข้าวของในห้องคอมพิวเตอร์
  2.กรุณาอย่าพูดคำหยาบคายหรือส่งเสียงดัง
  3.ไม่ขีดเขียนดโต๊ะหรือเก้าอี้คอมพิวเตอร์
  4.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  7.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  8.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  9.ห้ามเข้าไปในโปรแกรมที่ครูไม่อนูญาตให้เข้า
  10.ห้ามเคาะโต๊ะ
  11.ห้ามลากเก้าอี้
  12.ปิดเคื่รองคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้อง
  13.ห้ามเล่นเกมระหว่างครูสอน
  14.ส่งงานให้ตรงเวลา
  15.นักเรียนต้องเคารพกดที่คุณคูรตั้งไว้ด้วย

  ตอบลบ
 92. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 13:59

  ด.ช. ชัยวัฒน์ มีสุข เลขที่ 21 ม.2/3
  ข้อตกลงห้องคอมพิวเตอร์
  1.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  2.ช่วยกันรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรฌ์ต่าง
  3.ห้ามส่งเสีงดัง
  4.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามวิ่งเล่นบนห้องคอมพิวเตอร์
  6.เชื่อฟังอาจารย์
  7. ห้ามเล่นเกมสฺ์ก่อนได้รับอนุญาต
  8. ก่อนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ต้องถอดถุงเท้าก่อนเข้าทุกครั้ง
  9. ห้ามเข้าโปรแกรมอื่นหรือฟังเพลง
  10. เมื่อเข้าเรียนต้องนำสมุดมาเพื่อจดงานที่ครูสั่งด้วย
  11. ต้องเชื่อเวลาครูบอกหรือสั่งและให้ความรู้อยู่
  12. ให้ส่งงานครูตรงตามเวลา
  13. ถ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดปกติให้แจ้งกับครูประจำห้องคอมพิวเตอร์หรือผู้สอนคอมพิวเตอร์
  14. เมื่อเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จให้นำผ้ามาเช็คหน้าคอมพิวเตอร์
  15. ห้ามแต่งตัวในห้องคอมพิอเตอร์

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:03

  ด.ญ. ศรีสุดา ประสารศรี เลขที่25 ม2/3
  ข้อตกลงของห้องคอมพิวเตอร์
  1. ห้ามกินอาหารในห้องเรียน
  2. ห้ามนำที่ลบปากกามาใช้ในห้อง
  3. ห้ามนำน้เข้ามาในห้องนี้
  4. รักษาความสะอาด
  5. ห้ามขีดเขียนลงคอม
  6. ห้ามนำนิ้วจิ้มหน้าจอ
  7. ห้ามเล่นเกม
  8. ห้ามเปิดเครื่องก่อนจะอนุญาติ
  9. ห้ามส่งเสียงดัง
  10. ห้ามเล่นในห้อง
  11. ถอดถุงเท้า
  12. ห้ามเคลื่อนย้ายของ
  13. ห้ามเล่นเม้า
  14. ควรปิดคอมทุกครั้ง
  15. ควรใช้ของอย่างระมัดระวัง

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:05

  ด.ช.อภิวัฒน์ โพธิ์ล่ามม2/3 เลขที่12
  ขอตกลงในการใช่คอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องคอม
  2.ห้ามนำปากกายายลบคำผิดและปากกาแดง
  3.อย่งส่งเสียงดังและห้ามเล่นกันในห้องคอมพิวเตแร์
  4.ห้ามเข้าเว็บและคลิป
  5.ห้ามเล่นเกมในเว็บ
  6.ห้ามเล่นอีเมล์ในว่านเรียน
  7.ห้ามเปิดคอมที่คูรไม่ได้บอกใหเเปิด
  8.ปิดคอมทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
  9.ช่วยกันทำความสะอาด
  10.เวลาเดิมมาเรียนกรูณาเดิมเบาๆๆ
  11.ควรใช้ของอย่างระมัดระวัง
  12.ห้ามเคลื่ยนย่ายของในห้อง
  13.ห้ามเล่นเม้าหรือแป้ม
  14.กรุณากอดถุงเท้า
  15.ห้ามขีเขียนลงบนคอมพิมเตอร์

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:05

  ด.ช.การชนะ คำภู เล่นที่ 6 ม.2/3
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำขนมเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ช่วยกันรักษาความสะอาด
  4.ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังไม่ใช้งาน
  5.ห้ามกดแป้นพิมพ์แรง
  6.ห้ามนำของจากห้องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอณุญาท
  7.ช่วยกันรักษาความสะอาดคอมพิวเตอร์
  8.เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญาหาโปรดแจ้งครูที่รับผิดชอบ
  9.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์
  10.กรุณาอย่าไปรบกวนผู้อืนในเวลาเรียน
  11.ก่อนเข้าเรียนห้องคอมพิวเตอร์ถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  12.ห้ามไปดึงของหรือดึงคีบอท์ออกจากเครื่องคอม
  13.ห้ามเข้าเน็ตในเวลาครูสอน
  14.เวลาครูส่งงานต้องส่งทุกครั้ง
  15.ห้ามนำของออกจากห้องคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอณุญาท

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:05

  ด.ญ.ฐิตาพร ชิดตันสกุล ม.2/3 เลขที่ 23
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามนำปากกาลบคำผิดเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามลงโปรแกรมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาติ
  4.ห้ามคุยกันในเวลาที่คุณครูสอน
  5.ควรเชื่อฟังคุณครูผู้สอน
  6.ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้อนุญาติ
  7.ห้ามนำวัสดุ-อุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ออกจากห้อง
  8.ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้คอมพิวเตอร์
  9.ห้ามขีดเขียนลงบนโต๊ะคอมพิวเตอร์
  10.เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาควรบอกคุณครู
  11.ห้ามเล่นเกมส์โดยที่ไม่อนุญาติ
  12.ห้ามจับอุปกรณ์ทุกชนิดในห้องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ
  13.กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องด้วย
  14.กรุณาถอดถุงเท้าก่อนเข้าห้อง
  15.ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:07

  เด็กหญิง ปวีณา หิรัญหลวง เลขที่ 28 ม.2/3
  1.ห้ามนํานํ้าและอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ก่อนใช้ควรปรึกษาครูผู้ควบคุมคอมคอมพิวเตอร์
  3.ห้ามนัาวัตถุคอมพิวเตอร์ออกจากห้ัองคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุยาติ
  4.ช่วยกันรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน
  5.ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคอมพิวเตอร์
  6.เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานที่เป็นวัตถุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แจ้งครูผู้ควบคุม
  7.ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
  8.ห้ามนําโปรแกรมต่างๆมาลงคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุยาติจากครู
  9.ห้ามนําลิคิตเขียนโต๊ะหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  10.ช่วยกันรักษาห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรร์คอมพิวเตอร์
  11.ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างๆระมัดระวัง
  12.ห้ามเล่นเกมก่อนได้รับอนุญาติจากครูผู้ควบคุม
  13.ห้ามนํานิ้วมือจิ้มหน้าจอคอมพิวเตอร์
  14.ห้ามส่งเสียงดังขณะครูสอน
  15.ก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ควรถอดถุงเถ้า

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:10

  ด.ญ.วริศา แก้ศรีชัย เลขที่ 29 ม.2/3
  ขอควรปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามนำนํ้าและอาหารเข้าห้องคอมพิเตอร
  2.ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะคอมพิวเตอร์หรื่อบนฝาผนัง
  3.ห้ามส่งเสียงดังขณะเรียนคอมพิวเตอร์
  4.ห้ามเล่นม่านหรื่อสื่งต่างๆในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามนำวัรดอุปกระออกจากห้องคอมพิวเตอร์
  6.ห้ามเข้าห้องคอมโดยไม่มีครูอยุ่ในห้อง
  7.ห้ามเดิกประถมนใช้ห้องคอมบองม้รยม
  8.ห้ามเล่าในห้อง
  9.ควรใช้ของอย่างคระมักระวัง
  10.ห้ามปิ"ด้เครื่องก่อฃนได้ร์บอน่ยาติ
  11.ห้ามเล่าอุปรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์
  12.ต้องคดิต่อครูผุ้สอนก่อนใช้งาน
  13.ห้ามเลื่ยนย้ายสิ่งของให้ห้อง
  14.ห้ามนํ้าเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  15.ห้ามมเล่าในณะที่ครูสอน

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:15

  ด.ญ.ณิชกุล มาตย์แก้ว เลขที่ 26 ม.2/3
  ข้อควรตกลงการใช้คอมพิวเตอร์
  1.ห้ามรับประทานอาหารในห้อง
  2.ห้ามนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้อง
  3.ห้ามนำาปากกาลบคำผิดเข้ามาในห้อง
  4.ห้ามเขียนอะไรลงคอมพิงเตอร์
  5.ห้ามนำนิ้วมือไปจิ้มหน้าจอคอมพิวเตอร์
  6.รักษาความสะอาด
  7.ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
  8.เมื่อเกิดปัญหาควรบอกครูประจำวิชา
  9.ห้ามปิดหรือเปิดเครืี่องก่อนได้รับอนุญาติ
  10.ห้ามส่งเสียงขณะที่ครูสอน
  11.ไม่เล่นกันในห้องอาจทำให้ของเสียหายได้
  12.ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งของในห้องก่อนได้รับอนูญาติ
  13.ห้ามใส่ถุงเท้าเข้าห้องคอมอาจทำให้สกปกได้
  14.ใช้ของในห้องอย่างระมัดระวัง
  15.ปิดเครื่องคอมทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:17

  ด.ช.อนุชา และ ด.ช.เฉลิมพล ม2/3 ขอควรปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ห้ามลงโปรแกมรในเครื่องหรือดปรแกมร
  2.ห้ามนำนำและอาหารเข้าห้องเรียน
  3.ห้ามส่งเสียงในเวลาเรียน
  4.ห้ามนำโทรศัพท์เข้ามาห้องเรียน
  5.ห้ามเล่นเกมสื
  6.ห้ามแฃด
  7.ห้ามเปลื่อนหน้าจอ
  8.ไม่พูดจายยาบคาย
  9.ไม่สงเสียงดัง
  10.ห้ามใสุถุงเท้าเข้าห้องเรียน
  11.ห้ามนำปากกาลิขขิตเข้ามาห้อง
  12.ห้ามโหลดเพลง
  13.ห้ามโลดคลิปโป็ก
  14.ห้ามแต่ตัวในห้องคอมพิวเตอร์
  15.ให้ส่งงานตรงเวลาตามคุณคูรบอก

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:21

  ด.ช.เบญจรงค์ ปัสสา ม 2/3 เลขที่ 16
  ขอควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่ส่งเสียงดัง
  2.ไม่นำอาหารมากินในห้อง
  3.มาเรียนต้องถอดถุงเท้าทุกครั้ง
  4.ไม่เล่นกัน
  5.ห้องเล่งเกมส์
  6.รักษาความสะอาด
  7.ระมัดระวังไฟฟ้า
  8.เมื่อเกิดปัญหาควรบอกประจำวัน
  9.ห้อมปิดหรือเปิดเครื่องก้อนได้อนุญาติ
  10.ไม่เครื่องย้ายได้รับอนุญาติ
  11.ใช่ของในห้องอย่างระมัดระวัง
  12.ปิดเครื่องทุกครั้ง
  13.ห้องนำปากกาไปเล่ง
  14.ห้องเขียนอะไรจอ
  15.ห้องนำนิ้งมือไปจิม

  ตอบลบ
 102. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:22

  1 ห้ามนำนํ้าเเละอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  2 ห้ามนํายาลบคําผิดมาใช้ในห้องคอม
  3 อยาส่งเสียงดังห้ามเล่นกันในห้องคอม
  4 ห้ามเข้าเว็ปไซบก่อนได้รับอนุญาติ
  5 ห้ามเข้าอินเตอร์เน็ตก่อนได้รัิบอนุญาตเเละห้ามดูคิปต่าง
  6 ห้ามเล่นเกมเเละห้ามเล่นในอินเตอร์เน็ตก่อนได้รับอนุญาต
  7 ระมัดระวังการไช้ไฟฟ้า
  8 ห้ามเปิดเครืองก่อนได้รับอนุญาต
  9 กุรณาถอดถุงเท้า
  10 ห้ามเคลือนย้ายของในห้อง
  11 ห้ามเล่นเม้าหรือเเป้นพิม
  12 ควรปิดคอมทุกครั้งที่ใช้งาน
  13 ควรใช้ของอย่างระมัดระวัง
  14 ห้ามกินอาหารในห้อง
  15 ช่วยกันรักษาความสะอาด
  ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ และ ด.ช.จิรายุทธ ม2/3 เลขที่ 13 และ เลขที่ 14

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:23

  ด.ช.ธนวุฒิ จรโคกกรวด เลขที่ 19 ชั้น ม.2/3
  ข้อตกลงในห้องคอมพิวเตอร์
  1.ไม่ส่งเสียงดังในเวลาเรียน
  2.ห้ามเปิดและปิดเครื่องก่อนได้รับอนุญาติ
  3.ไม่เล่นกัน
  5.ห้ามเล่นเกมส์
  6.รักษาความสะอาด
  7.ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าทุกชนิด
  8.เมื่อเกิดปัญหาควรบอกครูประจำวิชาทุกครั้ง
  9.ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งของในห้องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งต้องได้รับอนุญาติ
  10.มาเรียนต้องถอดถุงเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  11.ใช้ของในห้องคอมอย่างระมัดระวัง
  12.ปิดเครื่องคอมทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
  13.ห้ามนำน้ำยาลบคำผิดเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  14.ห้ามเขียนลงบนโต๊ะหรือเก้าอี้
  15.ห้ามนำนิ้วมือไปจิ้มหน้าจอคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 14:25

  ด.ช.ชัยพจน์ โนนสีดา เลขที่2 ม.2/3
  ด.ช. กฤษณะ สาระคำ เลขที่ 1
  ข้อตกลงในห้องเรียน

  1.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  2.ห้ามเล่นแชต
  3.ปรึกษากันเบๆ
  4.ห้ามส่งเสียงดัง
  5.ไม่พูดจาหยาบคาย
  6.ไม่โหลดเพลง
  7.ห้ามเล่นโทรศัพท์
  8.ช่วยกันรักสาความสะอาด
  9.ไม่นำนํ้าเข้ามา
  10.ไม่เล่นเกมส์
  11.ไม่กดแป้นพิมพ์ดัง
  12.ไม่หวีผม
  13.ไม่ดูวีดีโอ
  14.ห้ามฟังเพลง
  15.ห้ามส่องกระจก

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 11:16

  ด.ญ.ธัญญารัตน์ สิงห์วี เลขที่ 27 ม.2/3
  ข้อตกลงในห้องเรียน

  1.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  2.ห้ามเล่นแชต
  3.ปรึกษากันเบๆ
  4.ห้ามส่งเสียงดัง
  5.ไม่พูดจาหยาบคาย
  6.ไม่โหลดเพลง
  7.ห้ามเล่นโทรศัพท์
  8.ช่วยกันรักสาความสะอาด
  9.ไม่นำนํ้าเข้ามา
  10.ไม่เล่นเกมส์
  11.ไม่กดแป้นพิมพ์ดัง
  12.ไม่หวีผม
  13.ไม่ดูวีดีโอ
  14.ห้ามฟังเพลง
  15.ห้ามส่องกระจก

  ตอบลบ
 106. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:03

  นายพรหม เลขที่001ชั้นม.1
  1.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  2.ห้ามเล่นแชต
  3.ปรึกษากันเบๆ
  4.ห้ามส่งเสียงดัง
  5.ไม่พูดจาหยาบคาย

  ตอบลบ
 107. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:05

  1.ไม่กินอาหารในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ไม่เล่นกันในห้องคอม
  3.ไม่คุยกันเวลาครูสอน
  4.ไม่ดูวีดีโอ
  5.ไม่ส่งเสียงดังในห้องคอม
  ด.ช.สรรพเสริฐ จำปี
  ด.ช.พิชัย ลินทร

  ตอบลบ
 108. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:07

  ด.ชภานุวัฒน์ สงวนชั้นม1เลขที่23
  ด.ช.นันธวัฒน์ ศรีษาพุทธ
  1. เข้าแถวเข้าห้องคอมอย่างมีระเบียบ
  2. ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  3. ห้ามรับประทานอาหารในห้องคอม
  4. ห้ามพูดเสียงดังในห้อง
  5. ห้ามเปิดสื่อลามก
  6. ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์โดยที่ยังไม่ใด้รับอนุญาติ
  7. ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง
  8. ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในห้อง
  9. ไม่เล่นเกมส์
  10.ปิดคอมก่อนออกจากห้อง

  ตอบลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:10

  ด.ญ. ศศิมา คำแท่ง
  ด.ญ.กิตติยา จันทร์เทพ

  1.ห้ามรับประทานอาหารในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามส่งเสียงดัง
  3.ไม่พูดจาหยาบคลาย
  4.ไม่เล่นกันในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ช่วยกันรักษ์ษาความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 110. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:11

  ด.ช.สราธร มาศยคง เลขที่ 39 ม.1

  ด.ช กันตพงศ์ หลวงหา เลขที่ 22

  1.ห้ามนํานํ้าและอาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามส่งเสียงดังในขณะเวลาเรียน
  3.ระมัดระวังการใช้คอมพิวเตอร์ในห้อง
  4.ห้ามพูดวาจาไม่สุภาพในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้ามพูดโทรศัพท์

  ตอบลบ
 111. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:11

  ด.ญ.ภัคจิรา ผาสสุจิตร เลขที่15 ม.1
  ด.ญ.วรรณภา คำแท่ง เลขที่16 ม.1  1.ไม่ดูสื่อลามก


  2.ช่วยกันรักษาความสะอาด


  3.ไม่ส่งเสียงดัง


  4.ไม่นำอาหารมาทานในห้องคอม


  5.ไม่วิ่งเล่นกันในห้องคอม


  23 มิถุนายน 2553

  ตอบลบ
 112. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:12

  ด.ญ.กิตติยา ไชยสุต
  ด.ญ.นลินนิภา ภู่งามเงิน
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามดูสื่อลามก
  3.รักษาความสะอาด
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอม
  5.ปิดเครื่องทุกคร้้งเมื่อเลิกใช้

  ตอบลบ
 113. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:13

  ด.ช อนุศร กานุศล
  1 .ห้ามเล่นโทรศัพท์
  2.ห้ามส่งเสืยงดัง
  3.ห้ามส่องกระจก
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  5ไม่กดแป้นพิมพ์ดัง

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:15

  ด.ญ.ปานตะวัน ด.ญ.จิรนันท์เลขที่11,17
  1. ห้ามรับประทานอาหารในห้อง
  2.ไม่ส่งเสียงดัง
  3.ไม่ดูคลิปลามก
  4.ระวังไฟฟ้าในห้องคอม
  5.ไม่วิ่งเล่นในห้องคอม

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:16

  ด.ช.วรเชษฐ์ เจริญผล
  1.ห้ามกินขนมในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้ามสั่งเสียงดัง
  3.ห้ามดูวีดีโอที่ไม่สมควร
  4.ห้ามวิ่งเล่นในห้อง
  5.ห้ามเอาโทรศัพท์มาเล่น

  ตอบลบ
 116. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:16

  ด.ช.อภิสิทธิ์ สงวน
  ด.ช.สุทธิเดช จุฑาเทศ
  1.ไม่เล่นในคอมพิวเตอร์
  2.ไม่ทานอาหาร
  3.ไม่ส่งเสียงดัง
  4.รักษาความสะอาด
  5.ปิดเครื่องก่อนออกจากห้อง

  ตอบลบ
 117. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:17

  1.ไม้ดูคิบลามก
  2.ห้ามกินอาหารในห้องเรียน
  3.ย่าเล็นกันในเวลาเรียน
  4.ช่วยกันทำความษาอาย
  5.อย่าทะเลาะกันในเวลาเรียน
  ด.ช.เอกวัฒน์ ไชยรัตน์
  ด.ช.สมบูรณ์ เนื้อทอง

  ตอบลบ
 118. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:17

  1.ไม่รับประทานอาหารในห้องคอมพิวเตอร์
  2.ไม่ส่งเสียงดังในห้องคอมพิวเตอร์
  3.ไม่ใส่รองเท้าเข้าห้องคอมพิวเตอร์
  4.ไม่เล่นกันในห้องคอมพิวเตอร์
  5.ไม่พูดจาหยาบคาย
  ด.ญ.ปนิดา แสงสว่าง
  ด.ญ.พลอยไพลิน แสวงสุข

  ตอบลบ
 119. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:19

  ด.ญ.บุญพิทักษ์ เนื่อทอง เลขที่13 ม.1

  ด.ญ.ดวงเดือน เนือทอง เลขที่12 ม.1


  1.ไม่ไปดูสือลามก

  2.ห้ามกินขนมในห้อง

  3.ไม่ดูคลิปวีดีโอ

  4.ไม่ขีดเขียนหน้าจอ

  5.ไม่ฟังเพลงลามก

  ตอบลบ
 120. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:21

  ด.ช. อภิสิทธิ์ สระแก้ว
  ด.ช. สุเมธ นามวงษ์
  1.ห้ามส่งเสียงดัง
  2.ห้ามนำอาหารมารับประทาน
  3.ห้ามวิ่งเล่น
  4.ห้ามขีดเขียนอุปกรณ์
  5.ห้ามดูสื่อลามก
  23 มิถุนายน 2553 13,19

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:24

  ด.ช.มงคล รองสนาม
  ด.ช.สมชาย ชัยรัตน์
  1.ห้ามดูคลิป
  2.ห้ามนําอาหารมารับประทานในห้องคอม
  3.ห้ามวิ่งเล่นในห้องคอม
  4.ห้ามเล่นเกมส์
  5.ห้ามส่งเสียงดัง
  23 มิถุนายน 2553 13.23

  ตอบลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 13:25

  ด.ญ.ราตรี ดวงมาลา
  ด.ญ.ปิยะนุช ศรีบุญเรือง

  1.ไม่นํานํ้าเข้ามา
  2.ไม่ดูวีดีโอ
  3.ห้ามฟังเพลง
  4.ไม่ฌเล่นเกมส์
  5.ไม่นํานํ้าเข้ามา

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น