blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันพุธ, พฤษภาคม 27, 2552

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้าง

12 ความคิดเห็น:

 1. ให้นักเรียนอ่านคำถามให้ชัดเจน ให้นักเรียนยกตัวอย่าง เทคโนโลยีในชีวิตประวัน

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:00

  ด.ช.จิรวัฒน์ สุวรรณรัตน์ เลขที่ 4 ด.ญ.ศิริวรรณ พิรักษา เลขที่ 21
  ด.ญ.ปาริชาติ แก้วนวลศรี เลขที่ 20 ม.3/1
  ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ IS) คือ งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่รับข้อมูล (input) แล้วนำมาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน

  องค์ประกอบรวมของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
  1. ฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ
  2. ซอฟต์แวร์ ซึ่งได้แก่โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับประมวลผลข้อมูล
  3. ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน
  4. บุคลากร ซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
  5. คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:01

  นาย ประจักษ์ คงเสมอ ม 3/1 เลขที่ 5 ดญ พิจิตรา ประจันทัง ม3/1 เลขที่ 22 ดญ อาริสา จำปาทอง ม3/1 เลขที่ 24
  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วิทยุ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ สามารถใช้พิมพ์งานได้

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:02

  ด.ช.จักรพันธ์ เนียมสุวรรณ์ ม.3/1 เลขที่ 2
  ด.ช.ธนพล ยุศบุตร ม.3/1 เลขที่ 13
  ด.ช.มนตรี รอกพ้น ม.3/1 เลขที่ 11
  ด.ญ.วิกานดา บนกลางดอน ม.3/1 เลขที่ 18
  สื่อสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่
  หนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในกานอ่านเพื่อหาความรู้และข่าวสารต่างในแต่ล่ะวัน
  วิทยุ เพื่อใช้ในการฟังเกี่ยวการเมืองการติดตามข่าวสารในแต่ล่ะวัน
  โทรทัศน์ เพื่อใช้ในการฟังดูและติดตามข่าวสารได้ตลอดในแต่ล่ะวัน

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:02

  ด.ช.ดนัย ฝ่ายกลาง เลขที่12 ชั้น ม.3/1
  ด.ญ.สุกัญญา สายตรี เลขที่34 ชั้นม.3/1
  ด.ญ.ธัญรัตน์ ศรีชมพู เลขที่37ชั้นม.3/1
  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิทยุ
  โทรศัพท์

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:06

  ด.ช ไชยยา คงจินดา เลขที่ 10 ด.ญ ชนาพร ชนะอรรถ เลขที่ 23 ด.ญ จารุทรรศน์ ปัดชาเขียว เลขที่ 31
  คอมพิวเตอร์ใช้พิมพ์งาน โทรศัพท์ใช้พูดสื่อสาร

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:12

  ม. 3/1
  ด.ช สุทธรงค์ คมกล้า เลขที่ 1
  ด.ญ ดารา ตัวสระเกษ เลขที่ 15
  ด.ญ ทิมาพร วรดี เลขที่ 16
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:22

  ม. 3/1
  ด.ญ สุกัญญา ชัยศาสตร์ เลขที่ 26
  ด.ญ ศิริรัตน์ ดีวัน เลขที่ 28
  ด.ช เสฏฐวุฒิ ศรีคงทน เลขที่ 6
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:23

  ด.ช ฐาปนา บรรดาศักดิ์ เลขที่ 14 ด.ญ ขวัญฤทัย พงษ์ต้น เลขที่29 ด.ญ จินตนา หมั่นวงศ์ เลขที่ 25
  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันคือ
  ตอบ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องไดร์ผม
  เครื่องอบไมโครเวฟและอื่นๆอีกมากมาย

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:28

  นาย ธาดา หลงมา ชั้น ม.3/1 เลขที่ 7
  เด็กหญิง ศิริพร เนินทอง ชั้น ม.3/1 เลขที่ 27
  เด็กหญิง วาสนา คำภีระ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 32
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ
  ตอบ โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการติดต่อสื่สาร ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2554 10:57

  ไม่ชัดเจน

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2554 11:00

  แต่งสกรีนสวยดีอ่ะ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น