blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันพุธ, พฤษภาคม 27, 2552

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้าง

20 ความคิดเห็น:

 1. ให้นักเรียนอ่านคำถามให้ชัดเจน ให้นักเรียนยกตัวอย่าง เทคโนโลยีในชีวิตประวัน

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:00

  ด.ช.จิรวัฒน์ สุวรรณรัตน์ เลขที่ 4 ด.ญ.ศิริวรรณ พิรักษา เลขที่ 21
  ด.ญ.ปาริชาติ แก้วนวลศรี เลขที่ 20 ม.3/1
  ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ IS) คือ งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่รับข้อมูล (input) แล้วนำมาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน

  องค์ประกอบรวมของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
  1. ฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ
  2. ซอฟต์แวร์ ซึ่งได้แก่โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับประมวลผลข้อมูล
  3. ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน
  4. บุคลากร ซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
  5. คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:01

  นาย ประจักษ์ คงเสมอ ม 3/1 เลขที่ 5 ดญ พิจิตรา ประจันทัง ม3/1 เลขที่ 22 ดญ อาริสา จำปาทอง ม3/1 เลขที่ 24
  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วิทยุ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ สามารถใช้พิมพ์งานได้

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:02

  ด.ช.จักรพันธ์ เนียมสุวรรณ์ ม.3/1 เลขที่ 2
  ด.ช.ธนพล ยุศบุตร ม.3/1 เลขที่ 13
  ด.ช.มนตรี รอกพ้น ม.3/1 เลขที่ 11
  ด.ญ.วิกานดา บนกลางดอน ม.3/1 เลขที่ 18
  สื่อสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่
  หนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในกานอ่านเพื่อหาความรู้และข่าวสารต่างในแต่ล่ะวัน
  วิทยุ เพื่อใช้ในการฟังเกี่ยวการเมืองการติดตามข่าวสารในแต่ล่ะวัน
  โทรทัศน์ เพื่อใช้ในการฟังดูและติดตามข่าวสารได้ตลอดในแต่ล่ะวัน

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:02

  ด.ช.ดนัย ฝ่ายกลาง เลขที่12 ชั้น ม.3/1
  ด.ญ.สุกัญญา สายตรี เลขที่34 ชั้นม.3/1
  ด.ญ.ธัญรัตน์ ศรีชมพู เลขที่37ชั้นม.3/1
  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิทยุ
  โทรศัพท์

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:06

  ด.ช ไชยยา คงจินดา เลขที่ 10 ด.ญ ชนาพร ชนะอรรถ เลขที่ 23 ด.ญ จารุทรรศน์ ปัดชาเขียว เลขที่ 31
  คอมพิวเตอร์ใช้พิมพ์งาน โทรศัพท์ใช้พูดสื่อสาร

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:12

  ม. 3/1
  ด.ช สุทธรงค์ คมกล้า เลขที่ 1
  ด.ญ ดารา ตัวสระเกษ เลขที่ 15
  ด.ญ ทิมาพร วรดี เลขที่ 16
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:22

  ม. 3/1
  ด.ญ สุกัญญา ชัยศาสตร์ เลขที่ 26
  ด.ญ ศิริรัตน์ ดีวัน เลขที่ 28
  ด.ช เสฏฐวุฒิ ศรีคงทน เลขที่ 6
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:23

  ด.ช ฐาปนา บรรดาศักดิ์ เลขที่ 14 ด.ญ ขวัญฤทัย พงษ์ต้น เลขที่29 ด.ญ จินตนา หมั่นวงศ์ เลขที่ 25
  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันคือ
  ตอบ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องไดร์ผม
  เครื่องอบไมโครเวฟและอื่นๆอีกมากมาย

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2552 15:28

  นาย ธาดา หลงมา ชั้น ม.3/1 เลขที่ 7
  เด็กหญิง ศิริพร เนินทอง ชั้น ม.3/1 เลขที่ 27
  เด็กหญิง วาสนา คำภีระ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 32
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ
  ตอบ โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการติดต่อสื่สาร ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 13:59

  ด.ญ รัตนพร พวงสมบัติ ม3/3 เลขที่ 28
  ด.ญ ธันยพร กัมปนาวราวรรณ ม3/3 เลขที่ 26
  ด.ช นคร ไชยมงคล ม3/3 เลขที่ 9
  ตอบ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิต และ การเรียนการทำงาน ในด้านการเรียนก็คือเรียนผ่านทางใกลเรียนผ่านระบบอีเลินนิ่ง ค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และระบบต่าง ๆ อีกมากมาย การใช้ชีวิตประจำวันก็คือการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจ การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต และการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกัน

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:00

  เด็กชายบุณรอด แก้วกา ชั้นม.3/3 เลขที่
  เด็กชาย ธวัชชัย อุปทาเย ชั้นม.3/3 เลขที่6
  เด็กหญิงสุทธิดา ทองสาย ชั้นม.3/3 เลขที่35
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ
  ตอบโทรทัศน์ ใช้ในการดูข่าวสารเกี่ยวกับบ้านเมือง

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:06

  ด.ญ. นิรันตรี ดีสุข เลขที่32 3/3
  ด.ช.เตวิช สมาคม เลขที่13 3/3
  ด.ช.มนตรี หาญกล้า เลขที่ 14 3/3
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:11

  ด.ช นคร ไชยมงคล ม3/3 เลขที่ 9
  ด.ญ ธันยพร กัมปนาวราวรรณ ม3/3 เลขที่ 26
  ด.ญ รัตนพร พวงสมบัติ ม3/3 เลขที่ 28
  ตอบ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิต และ การเรียนการทำงาน ในด้านการเรียนก็คือเรียนผ่านทางใกลเรียนผ่านระบบอีเลินนิ่ง ค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และระบบต่าง ๆ อีกมากมาย การใช้ชีวิตประจำวันก็คือการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจ การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต และการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกัน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:21

  ด.ญ รัตนพร พวงสมบัติ ม3/3 เลขที่ 28
  ด.ญ ธันยพร กัมปนาวราวรรณ ม3/3 เลขที่ 26
  ด.ช นคร ไชยมงคล ม3/3 เลขที่ 9
  ตอบ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิต และ การเรียนการทำงาน ในด้านการเรียนก็คือเรียนผ่านทางใกลเรียนผ่านระบบอีเลินนิ่ง ค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และระบบต่าง ๆ อีกมากมาย การใช้ชีวิตประจำวันก็คือการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจ การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต และการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกัน

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:22

  ด.ญ. นิรันตรี ดีสุข เลขที่32 3/3
  ด.ช.เตวิช สมาคม เลขที่13 3/3
  ด.ช.มนตรี หาญกล้า เลขที่ 14 3/3
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:22

  3/3
  ด.ช. พงศกรณ์ สวาสุด เลขที่ 10
  ด.ช. ปรีชา เสลาคุณ เลขที่ 12
  ด.ญ. สุภาภรณ์ กองปู่ เลขที่ 31
  ด.ญ. ธัญญลักษณ์ ป้อมลอย เลขที่ 30
  ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise)

  เป็นการดำเนินธุรกิจรูปแบบหนึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกิจการ ดำเนินการโดยเจ้าของเองไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอื่น การบริหารงานเป็นอิสระเจ้าของมักเป็นผู้บริหารกิจการเอง เงินทุนเป็นของเจ้าของบุคคลคนเดียวหรือคนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ธุรกิจประเภทนี้ดำเนินธุรกิจรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว หรือห้าวหุ้นส่วนจำกัด ขอบเขตในการบริหารจำกัดอยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ลูกจ้างและเจ้าของกิจการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน ด้านการตลาด การจัดจำหน่ายนั้นมีทั้งจำหน่ายในท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น ธุรกิจ SME เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต เพราะธุรกิจเริ่มต้นจากธุรกิจ SME
  ประเภทของธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise) อาจแบ่งประเภทธุรกิจในการดำเนินการได้ดังนี้


  1. ธุรกิจการผลิต หรืออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค โดยนำผลจากการผลิตจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือพ่อค้าขายส่ง และพ่อค้าขายปลีก
  2. ธุรกิจค้าส่ง มีฐานะเป็นพ่อค้าคนกลาง ทำหน้าที่นำสินค้าจากผู้ผลิต เพื่อจำหน่ายต่อให้พ่อค้าปลีก ซึ่งในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้จะติดต่อซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงหลายราย เพื่อให้สินค้าเพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับพ่อค้าขายปลีก
  3. ธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิต หรือพ่อค้าส่ง เพื่อนำสินค้าจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งปัจจุบันการขายปลีกเป็นการให้การบริการแก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นมมีการให้เครดิตแก่ผู้บริโภค มีการบริการส่วนตัว พ่อค้าปลีกนั้นมีความสุภาพ และมีอัธยาศัยอันดีในการจำหน่ายสินค้าทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และมีสิ่งจูงใจอื่นๆ ทำให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้
  4. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่เสนอบริการต่างๆ แก่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้อุปโภคบริโภค ธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการขายบริการ หรือสถานที่ของลูกค้าเอง เช่น การบริการซ่อมรถยนต์ซึ่งให้บริการทั้งที่บ้านและสถานที่ประกอบการ
  ในการประกอธุรกิจนั้น จะมีการดำเนินการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนจัดตั้ง และดำเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล ซึ่งมีการออกกฎหมายควบคุมดูแลและคุ้มครองสิทธิต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย เช่น การเสียภาษี การทำบัญชี การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจในรูปของกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2552 14:24

  ด.ญ รัตนพร พวงสมบัติ ม3/3 เลขที่28
  ด.ญ ธันยพร กัมปนาวราวรรณ ม3/3 เลขที่ 26
  ด.ช นคร ไชยมงคล ม3/3 เลขที่ 9
  ตอบ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิต และ การเรียนการทำงาน ในด้านการเรียนก็คือเรียนผ่านทางใกลเรียนผ่านระบบอีเลินนิ่ง ค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และระบบต่าง ๆ อีกมากมาย การใช้ชีวิตประจำวันก็คือการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจ การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต และการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกัน

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2554 10:57

  ไม่ชัดเจน

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2554 11:00

  แต่งสกรีนสวยดีอ่ะ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น